Vyhláška 619 z roku 2006

Kategorie >>Různé>> Vyhláška 619 z roku 2006


Včera jsem s kamošem probíral zdravotnictví, tudíž bylo nutné se informovat o bodovém systému. Vzhledem k množství peněz, které proteče zdravotnictvím zde uvádím celou vyhlášku v nezměněném tvaru. Ve střední části jsou uvedené body za výkony, ke konci způsob výpočtů bodů.


619
VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2006,
kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb. (dále jen „zákon“):

§ 1
(1) Tato vyhláška stanoví pro rok 2007 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona (dále jen „pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny“) a pojištěncům z čleObrázeknských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropské Unie1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení2) (dále jen „pojištěncům z EU“), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení objemu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
a) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“) a zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona ,
b) smluvními praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost,
c) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči, ortoptickou a pleoptickou zdravotní péči,
d) smluvními zubními lékaři,
e) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů,
f) v rámci domácí zdravotní péče v odbornostech 911, 921 a 925, podle seznamu výkonů, poskytované smluvními ambulantními zdravotnickými zařízeními,
g) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů,
h) smluvními zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby, zdravotní dopravy a poskytujícími lékařskou službu první pomoci,
i) smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a ozdravovnami,
j) v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních
pro způsoby úhrady uvedené v § 2 až 14.
(2) Pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna dohodnou na jiném způsobu úhrady, než je uvedeno v § 2 až 13, dohodnutá výše úhrady podle tohoto způsobu úhrady nesmí být v rozporu se zdravotně pojistným plánem zdravotní pojišťovny.
§ 2
Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními uvedenými v § 1 odst. 1 písm. a) až j), hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,82 Kč, není-li dále stanoveno jinak.
§ 3
(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální úhradou nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Pro zdravotní péči poskytovanou v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 4
Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 5
Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 6
(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v § 2.
(2) Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři nehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením v souladu se zvláštním právním předpisem4).
(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna omezit celkovou výši úhrady zdravotnickému zařízení tak, aby celková výše úhrady za zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v roce 2007 nepřekročila výši stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři.
§ 7
Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů, hrazenou paušální úhradou nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 8
Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 921 a 925 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 9
Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 10
Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 1,03 Kč.
§ 11
Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.
§ 12
Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,92 Kč.
§ 13
Lázeňská péče poskytovaná zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a zdravotní péče poskytovaná v ozdravovnách se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením v souladu se zvláštním předpisem4).
§ 14
Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v § 2.
§ 15
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


ministr

Příloha č. 1 k vyhlášce č..../2006 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 3

A) Ústavní péče podle § 3 odst. 1


1. Paušální úhrada zdravotnickému zařízení se pro rok 2007 stanoví ve výši 104 % celkové úhrady náležející zdravotnickému zařízení za zdravotní péči poskytnutou, vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za rok 2006.
2. Úhrada ve výši uvedené v bodu 1 se poskytne při vykázání a uznání počtu hospitalizací za rok 2007, vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3, do kterých tyto hospitalizace patří podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů5), ve výši alespoň 95 % vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2006 vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3. Pokud dojde k vykázání a uznání počtu hospitalizací za rok 2007, vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3, ve výši alespoň 93 % vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2006, vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3, paušální úhrada zdravotnickému zařízení se pro rok 2007 stanoví ve výši 102 % celkové úhrady náležející zdravotnickému zařízení za zdravotní péči poskytnutou, vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za rok 2006. Pokud dojde k vykázání a uznání počtu hospitalizací za rok 2007, vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3, menšímu než 93 % vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2006 vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3, paušální úhrada zdravotnickému zařízení se pro rok 2007 stanoví ve výši 100 % celkové úhrady náležející zdravotnickému zařízení za zdravotní péči poskytnutou, vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za rok 2006. Do počtu hospitalizací podle věty první až třetí se nezapočítávají hospitalizace, které nelze zařadit do skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3.
3. Indexy skupin vztažených k diagnóze:

IR-DRG5) Název skupin vztažených k diagnose Index
00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC bez CC 37,262
00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC s CC 43,268
00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC s MCC 80,811
00021 TRANSPLANTACE JATER bez CC 31,935
00022 TRANSPLANTACE JATER s CC 34,637
00023 TRANSPLANTACE JATER s MCC 54,557
00031 TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ bez CC 14,677
00032 TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ s CC 18,875
00033 TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ s MCC 39,747
01011 KRANIOTOMIE bez CC 6,450
01012 KRANIOTOMIE s CC 8,604
01013 KRANIOTOMIE s MCC 12,516
01021 VÝKONY NA PÁTEŘI bez CC 4,336
01022 VÝKONY NA PÁTEŘI s CC 6,512
01023 VÝKONY NA PÁTEŘI s MCC 9,098
01031 VÝKONY NA MIMOLEBEČNÍCH CÉVÁCH bez CC 2,463
01032 VÝKONY NA MIMOLEBEČNÍCH CÉVÁCH s CC 2,488
01033 VÝKONY NA MIMOLEBEČNÍCH CÉVÁCH s MCC 3,233
01041 VÝKONY NA LEBEČNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH bez CC 0,591
01042 VÝKONY NA LEBEČNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH s CC 0,631
01043 VÝKONY NA LEBEČNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH s MCC 0,888
01051 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU bez CC 0,159
01052 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU s CC 0,187
01053 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU s MCC 0,194
01061 JINÉ VÝKONY NA NERVOVÉM SYSTÉMU bez CC 1,378
01062 JINÉ VÝKONY NA NERVOVÉM SYSTÉMU s CC 2,500
01063 JINÉ VÝKONY NA NERVOVÉM SYSTÉMU s MCC 5,383
01301 PORUCHY A ÚRAZY PÁTEŘE bez CC 0,768
01302 PORUCHY A ÚRAZY PÁTEŘE s CC 1,097
01303 PORUCHY A ÚRAZY PÁTEŘE s MCC 1,554
01311 ZHOUBNÝ NÁDOR A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU bez CC 1,009
01312 ZHOUBNÝ NÁDOR A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU s CC 1,056
01313 ZHOUBNÝ NÁDOR A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU s MCC 1,475
01321 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A ATAXIE MALÉHO MOZKU bez CC 0,586
01322 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A ATAXIE MALÉHO MOZKU s CC 0,903
01323 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A ATAXIE MALÉHO MOZKU s MCC 1,227
01331 NEÚRAZOVÉ NITROLEBEČNÍ KRVÁCENÍ bez CC 1,733
01332 NEÚRAZOVÉ NITROLEBEČNÍ KRVÁCENÍ s CC 2,177
01333 NEÚRAZOVÉ NITROLEBEČNÍ KRVÁCENÍ s MCC 3,213
01341 CEREBROVASKULÁRNÍ PŘÍHODA S INFARKTEM bez CC 1,255
01342 CEREBROVASKULÁRNÍ PŘÍHODA S INFARKTEM s CC 1,275
01343 CEREBROVASKULÁRNÍ PŘÍHODA S INFARKTEM s MCC 1,793
01351 NESPECIFICKÁ CEREBROVASKULÁR PŘÍH A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU bez CC 0,938
01352 NESPECIFICKÁ CEREBROVASKULÁR PŘÍH A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU s CC 1,037
01353 NESPECIFICKÁ CEREBROVASKULÁR PŘÍH A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU s MCC 1,263
01361 PŘECHODNÁ ISCHÉMIE bez CC 0,682
01362 PŘECHODNÁ ISCHÉMIE s CC 0,706
01363 PŘECHODNÁ ISCHÉMIE s MCC 0,848
01371 PORUCHY LEBEČNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ bez CC 0,752
01372 PORUCHY LEBEČNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ s CC 0,934
01373 PORUCHY LEBEČNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ s MCC 1,053
01381 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU bez CC 2,998
01382 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU s CC 3,369
01383 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU s MCC 4,699
01391 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, S VÝJIMKOU VIROVÉ MENINGITIDY bez CC 0,858
01392 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, S VÝJIMKOU VIROVÉ MENINGITIDY s CC 2,216
01393 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, S VÝJIMKOU VIROVÉ MENINGITIDY s MCC 3,563
01401 VIROVÁ MENINGITIDA bez CC 1,613
01402 VIROVÁ MENINGITIDA s CC 2,026
01403 VIROVÁ MENINGITIDA s MCC 2,989
01411 NEÚRAZOVÁ APATIE A KÓMA bez CC 1,004
01412 NEÚRAZOVÁ APATIE A KÓMA s CC 1,053
01413 NEÚRAZOVÁ APATIE A KÓMA s MCC 2,071
01421 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT bez CC 0,739
01422 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT s CC 0,896
01423 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT s MCC 1,435
01431 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY bez CC 0,755
01432 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY s CC 0,823
01433 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY s MCC 1,108
01441 ÚRAZ HLAVY bez CC 0,863
01442 ÚRAZ HLAVY s CC 1,346
01443 ÚRAZ HLAVY s MCC 3,738
01451 OTŘES MOZKU bez CC 0,281
01452 OTŘES MOZKU s CC 0,317
01453 OTŘES MOZKU s MCC 0,573
01461 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU bez CC 0,669
01462 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU s CC 0,990
01463 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU s MCC 1,513
02011 VÝKONY V OČNÍM DŮLKU bez CC 0,997
02012 VÝKONY V OČNÍM DŮLKU s CC 1,252
02013 VÝKONY V OČNÍM DŮLKU s MCC 1,847
02021 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, S VÝJIMKOU OČNÍHO DŮLKU bez CC 0,378
02022 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, S VÝJIMKOU OČNÍHO DŮLKU s CC 0,476
02023 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, S VÝJIMKOU OČNÍHO DŮLKU s MCC 0,702
02031 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, S VÝJIMKOU ČOČKY bez CC 0,466
02032 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, S VÝJIMKOU ČOČKY s CC 0,586
02033 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, S VÝJIMKOU ČOČKY s MCC 0,864
02041 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE bez CC 0,706
02042 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE s CC 0,888
02043 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE s MCC 1,310
02301 AKUTNÍ ZÁKLADNÍ INFEKCE OKA bez CC 0,588
02302 AKUTNÍ ZÁKLADNÍ INFEKCE OKA s CC 0,738
02303 AKUTNÍ ZÁKLADNÍ INFEKCE OKA s MCC 1,089
02311 NEUROLOGICKÉ PORUCHY OKA bez CC 0,492
02312 NEUROLOGICKÉ PORUCHY OKA s CC 0,619
02313 NEUROLOGICKÉ PORUCHY OKA s MCC 0,914
02321 JINÉ PORUCHY OKA bez CC 0,410
02322 JINÉ PORUCHY OKA s CC 0,515
02323 JINÉ PORUCHY OKA s MCC 0,761
03011 ZÁKLADNÍ VÝKONY NA HRTANU/ PRŮDUšNICI bez CC 4,691
03012 ZÁKLADNÍ VÝKONY NA HRTANU/ PRŮDUšNICI s CC 5,766
03013 ZÁKLADNÍ VÝKONY NA HRTANU/ PRŮDUšNICI s MCC 8,163
03021 JINÉ ZÁKLADNÍ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU bez CC 2,827
03022 JINÉ ZÁKLADNÍ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU s CC 3,791
03023 JINÉ ZÁKLADNÍ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU s MCC 7,733
03031 VÝKONY NA TVÁŘOVÝCH KOSTECH, S VÝJIMKOU ZÁKLADNÍCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU bez CC 1,605
03032 VÝKONY NA TVÁŘOVÝCH KOSTECH, S VÝJIMKOU ZÁKLADNÍCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU s CC 2,269
03033 VÝKONY NA TVÁŘOVÝCH KOSTECH, S VÝJIMKOU ZÁKLADNÍCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU s MCC 4,505
03041 VÝKONY NA ÚSTECH bez CC 0,908
03042 VÝKONY NA ÚSTECH s CC 1,041
03043 VÝKONY NA ÚSTECH s MCC 1,584
03051 VÝKONY NA DUTINÁCH A BRADAVKOVÉM VÝBĚžKU KOSTI SPÁNKOVÉ bez CC 0,878
03052 VÝKONY NA DUTINÁCH A BRADAVKOVÉM VÝBĚžKU KOSTI SPÁNKOVÉ s CC 1,080
03053 VÝKONY NA DUTINÁCH A BRADAVKOVÉM VÝBĚžKU KOSTI SPÁNKOVÉ s MCC 2,012
03061 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE bez CC 1,050
03062 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE s CC 1,394
03063 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE s MCC 1,455
03071 LÉČBA ROZŠTĚPU RTU A HORNÍHO PATRA bez CC 0,904
03072 LÉČBA ROZŠTĚPU RTU A HORNÍHO PATRA s CC 1,136
03081 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH bez CC 0,416
03082 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH s CC 0,646
03083 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH s MCC 0,884
03091 JINÉ VÝKONY NA UŠÍCH, NOSE, ÚSTECH A KRKU bez CC 0,717
03092 JINÉ VÝKONY NA UŠÍCH, NOSE, ÚSTECH A KRKU s CC 0,776
03093 JINÉ VÝKONY NA UŠÍCH, NOSE, ÚSTECH A KRKU s MCC 1,259
03301 ZHOUBNÝ NÁDOR NA UŠÍCH, NOSE, ÚSTECH A KRKU bez CC 0,757
03302 ZHOUBNÝ NÁDOR NA UŠÍCH, NOSE, ÚSTECH A KRKU s CC 0,951
03303 ZHOUBNÝ NÁDOR NA UŠÍCH, NOSE, ÚSTECH A KRKU s MCC 1,405
03311 DYSEQUILIBRIUM bez CC 0,742
03312 DYSEQUILIBRIUM s CC 0,764
03313 DYSEQUILIBRIUM s MCC 0,828
03321 EPISTAXE bez CC 0,420
03322 EPISTAXE s CC 0,465
03323 EPISTAXE s MCC 0,570
03331 EPIGLOTITIDA, OTITIDA,URI & LARYNGOTRACHEITIDA bez CC 0,406
03332 EPIGLOTITIDA, OTITIDA,URI & LARYNGOTRACHEITIDA s CC 0,550
03333 EPIGLOTITIDA, OTITIDA,URI & LARYNGOTRACHEITIDA s MCC 0,730
03341 ZUBNÍ A ÚSTNÍ ONEMOCNĚNÍ bez CC 0,496
03342 ZUBNÍ A ÚSTNÍ ONEMOCNĚNÍ s CC 0,600
03343 ZUBNÍ A ÚSTNÍ ONEMOCNĚNÍ s MCC 0,792
03351 JINÉ DIAGNÓZY UŠÍ, NOSU, ÚST A KRKU bez CC 0,312
03352 JINÉ DIAGNÓZY UŠÍ, NOSU, ÚST A KRKU s CC 0,392
03353 JINÉ DIAGNÓZY UŠÍ, NOSU, ÚST A KRKU s MCC 0,578
04011 VELKÉ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ bez CC 4,084
04012 VELKÉ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ s CC 4,986
04013 VELKÉ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ s MCC 8,158
04021 MENŠÍ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ bez CC 2,265
04022 MENŠÍ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ s CC 2,567
04023 MENŠÍ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ s MCC 5,332
04031 JINÉ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ bez CC 1,188
04032 JINÉ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ s CC 1,806
04033 JINÉ VÝKONY NA DÝCHACÍM ÚSTROJÍ s MCC 2,433
04301 CYSTICKÁ FIBRÓZA bez CC 2,191
04302 CYSTICKÁ FIBRÓZA s CC 2,752
04303 CYSTICKÁ FIBRÓZA s MCC 4,061
04310 RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ 3,499
04321 PLICNÍ EMBOLIE bez CC 1,093
04322 PLICNÍ EMBOLIE s CC 1,372
04323 PLICNÍ EMBOLIE s MCC 2,025
04331 ZÁVAžNÉ TRAUMA HRUDNÍKU bez CC 0,624
04332 ZÁVAžNÉ TRAUMA HRUDNÍKU s CC 0,925
04333 ZÁVAžNÉ TRAUMA HRUDNÍKU s MCC 1,547
04341 ZHOUBNÝ BUJENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ bez CC 0,842
04342 ZHOUBNÝ BUJENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ s CC 1,057
04343 ZHOUBNÝ BUJENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ s MCC 1,560
04351 INFEKCE A ZÁPALY DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ bez CC 1,314
04352 INFEKCE A ZÁPALY DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ s CC 1,772
04353 INFEKCE A ZÁPALY DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ s MCC 3,301
04361 PROSTÁ PNEUMÓNIE A DÁVIVÝ KAšEL bez CC 0,910
04362 PROSTÁ PNEUMÓNIE A DÁVIVÝ KAšEL s CC 1,083
04363 PROSTÁ PNEUMÓNIE A DÁVIVÝ KAšEL s MCC 1,548
04371 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC bez CC 0,789
04372 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC s CC 0,902
04373 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC s MCC 1,339
04381 ASTMA A BRONCHIOLITIDA bez CC 0,593
04382 ASTMA A BRONCHIOLITIDA s CC 0,757
04383 ASTMA A BRONCHIOLITIDA s MCC 1,007
04391 INTERSTICIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ PLIC bez CC 1,182
04392 INTERSTICIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ PLIC s CC 1,263
04393 INTERSTICIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ PLIC s MCC 2,019
04401 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK bez CC 1,167
04402 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK s CC 1,456
04403 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK s MCC 2,137
04411 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ bez CC 0,619
04412 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ s CC 0,844
04413 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ s MCC 1,150
05011 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE bez CC 50,015
05012 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE s CC 62,824
05013 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE s MCC 92,711
05021 VÝKONY NA SRDEČNÍHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRTIZACÍ bez CC 17,697
05022 VÝKONY NA SRDEČNÍHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRTIZACÍ s CC 22,043
05023 VÝKONY NA SRDEČNÍHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRTIZACÍ s MCC 25,613
05031 ZÁKLADNÍ KARDIOTORAKÁLNÍ NÁPRAVA SRDEČNÍ ANOMÁLIE bez CC 10,378
05032 ZÁKLADNÍ KARDIOTORAKÁLNÍ NÁPRAVA SRDEČNÍ ANOMÁLIE s CC 11,916
05033 ZÁKLADNÍ KARDIOTORAKÁLNÍ NÁPRAVA SRDEČNÍ ANOMÁLIE s MCC 20,855
05041 VÝKONY NA SRDEČNÍHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE bez CC 16,829
05042 VÝKONY NA SRDEČNÍHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE s CC 18,988
05043 VÝKONY NA SRDEČNÍHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE s MCC 22,776
05051 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍM KATÉTREM bez CC 13,106
05052 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍM KATÉTREM s CC 14,029
05053 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍM KATÉTREM s MCC 16,394
05061 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍHO KATETRIZACE bez CC 11,178
05062 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍHO KATETRIZACE s CC 11,995
05063 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍHO KATETRIZACE s MCC 14,781
05070 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU 10,488
05081 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY bez CC 4,635
05082 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY s CC 5,822
05083 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY s MCC 8,593
05091 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY bez CC 5,069
05092 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY s CC 6,187
05093 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY s MCC 8,871
05101 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AMI bez CC 8,595
05102 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AMI s CC 8,770
05103 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AMI s MCC 9,666
05111 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO ŠOKU INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU bez CC 7,625
05112 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO ŠOKU INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU s CC 7,880
05113 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO ŠOKU INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU s MCC 8,834
05121 VELKÉ TORAKÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY bez CC 16,131
05122 VELKÉ TORAKÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY s CC 17,652
05123 VELKÉ TORAKÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY s MCC 20,336
05131 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AMI bez CC 6,179
05132 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AMI s CC 6,641
05133 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AMI s MCC 7,892
05141 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY bez CC 2,987
05142 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY s CC 3,145
05143 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY s MCC 3,954
05151 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚH. SOUSTAVY, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY bez CC 2,595
05152 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚH. SOUSTAVY, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY s CC 3,172
05153 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚH. SOUSTAVY, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY s MCC 4,156
05161 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU bez CC 5,527
05162 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU s CC 5,581
05163 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU s MCC 6,119
05171 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY NEBO PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚH. SOUSTAVY bez CC 1,541
05172 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY NEBO PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚH. SOUSTAVY s CC 1,977
05173 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY NEBO PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚH. SOUSTAVY s MCC 2,294
05181 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ bez CC 1,465
05182 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ s CC 1,537
05183 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ s MCC 1,880
05191 PODVÁZÁNÍ A OBNAŽOVÁNÍ ŽÍL bez CC 0,492
05192 PODVÁZÁNÍ A OBNAŽOVÁNÍ ŽÍL s CC 0,517
05193 PODVÁZÁNÍ A OBNAŽOVÁNÍ ŽÍL s MCC 0,566
05201 JINÉ VÝKONY NA OBĚHOVÉ SOUSTAVĚ bez CC 1,478
05202 JINÉ VÝKONY NA OBĚHOVÉ SOUSTAVĚ s CC 2,752
05203 JINÉ VÝKONY NA OBĚHOVÉ SOUSTAVĚ s MCC 6,669
05301 SRDEČNÍ KATETRIZACE S AMI bez CC 2,039
05302 SRDEČNÍ KATETRIZACE S AMI s CC 2,258
05303 SRDEČNÍ KATETRIZACE S AMI s MCC 3,141
05311 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉHOROBU SRDEČNÍ bez CC 1,289
05312 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉHOROBU SRDEČNÍ s CC 1,315
05313 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉHOROBU SRDEČNÍ s MCC 1,634
05321 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉ SOUSTAVY bez CC 1,628
05322 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉ SOUSTAVY s CC 2,045
05323 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉ SOUSTAVY s MCC 3,018
05331 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU bez CC 1,146
05332 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU s CC 1,215
05333 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU s MCC 1,585
05341 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA bez CC 3,771
05342 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA s CC 4,737
05343 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA s MCC 6,990
05351 SRDEČNÍ SELHÁNÍ bez CC 0,929
05352 SRDEČNÍ SELHÁNÍ s CC 0,960
05353 SRDEČNÍ SELHÁNÍ s MCC 1,268
05361 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBOFLEBITIDA bez CC 0,762
05362 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBOFLEBITIDA s CC 0,874
05363 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBOFLEBITIDA s MCC 1,096
05371 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA, bez CC 1,555
05372 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA, s CC 1,953
05373 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA, s MCC 2,882
05381 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY bez CC 1,143
05382 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY s CC 1,169
05383 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY s MCC 1,325
05391 ATEROSKLERÓZA bez CC 0,770
05392 ATEROSKLERÓZA s CC 0,968
05393 ATEROSKLERÓZA s MCC 1,428
05401 HYPERTENZE bez CC 0,579
05402 HYPERTENZE s CC 0,650
05403 HYPERTENZE s MCC 0,884
05411 VROZENÉ SRDEČNÍ AHLOPENNÍ PORUCHY bez CC 1,161
05412 VROZENÉ SRDEČNÍ AHLOPENNÍ PORUCHY s CC 1,459
05413 VROZENÉ SRDEČNÍ AHLOPENNÍ PORUCHY s MCC 2,152
05421 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ bez CC 0,648
05422 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ s CC 0,804
05423 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ s MCC 1,089
05431 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU bez CC 0,595
05432 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU s CC 0,748
05433 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU s MCC 1,103
05441 SYNKOPA A KOLAPS bez CC 0,557
05442 SYNKOPA A KOLAPS s CC 0,690
05443 SYNKOPA A KOLAPS s MCC 0,898
05451 KARDIOMYOPATIE bez CC 0,775
05452 KARDIOMYOPATIE s CC 0,974
05453 KARDIOMYOPATIE s MCC 1,436
05461 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU bez CC 1,016
05462 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU s CC 1,275
05463 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU s MCC 1,883
05471 JINÉ DIAGNOZY OBĚHOVÉ SOUSTAVY bez CC 0,699
05472 JINÉ DIAGNOZY OBĚHOVÉ SOUSTAVY s CC 0,817
05473 JINÉ DIAGNOZY OBĚHOVÉ SOUSTAVY s MCC 1,049
06011 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU bez CC 2,581
06012 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU s CC 3,544
06013 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU s MCC 5,728
06021 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU bez CC 3,413
06022 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU s CC 5,290
06023 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU s MCC 10,512
06031 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU bez CC 1,719
06032 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU s CC 2,318
06033 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU s MCC 3,818
06041 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE bez CC 1,146
06042 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE s CC 1,246
06043 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE s MCC 1,777
06051 VÝKONY NA APENDIXU bez CC 0,918
06052 VÝKONY NA APENDIXU s CC 1,172
06053 VÝKONY NA APENDIXU s MCC 1,837
06061 VÝKONY PŘI KÝLE, S VÝJIMKOU TŘÍSELNÉ A STEHENNÍ KÝLY bez CC 0,655
06062 VÝKONY PŘI KÝLE, S VÝJIMKOU TŘÍSELNÉ A STEHENNÍ KÝLY s CC 0,849
06063 VÝKONY PŘI KÝLE, S VÝJIMKOU TŘÍSELNÉ A STEHENNÍ KÝLY s MCC 1,164
06071 MALÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU bez CC 1,805
06072 MALÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU s CC 2,926
06073 MALÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU s MCC 3,663
06081 VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ A STEHENNÍ KÝLE bez CC 0,629
06082 VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ A STEHENNÍ KÝLE s CC 0,944
06083 VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ A STEHENNÍ KÝLE s MCC 1,108
06091 ANÁLNÍ A STOMÁLNÍ VÝKONY bez CC 0,532
06092 ANÁLNÍ A STOMÁLNÍ VÝKONY s CC 0,663
06093 ANÁLNÍ A STOMÁLNÍ VÝKONY s MCC 0,822
06101 JINÉ VÝKONY NA TRÁVICÍM ÚSTROJÍ bez CC 1,103
06102 JINÉ VÝKONY NA TRÁVICÍM ÚSTROJÍ s CC 1,841
06103 JINÉ VÝKONY NA TRÁVICÍM ÚSTROJÍ s MCC 2,876
06301 ZHOUBNÉ BUJENÍ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ bez CC 0,661
06302 ZHOUBNÉ BUJENÍ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ s CC 0,829
06303 ZHOUBNÉ BUJENÍ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ s MCC 1,223
06311 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA bez CC 0,558
06312 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA s CC 0,875
06313 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA s MCC 1,375
06321 PORUCHY JÍCNU bez CC 0,529
06322 PORUCHY JÍCNU s CC 0,864
06323 PORUCHY JÍCNU s MCC 1,018
06331 DIVERTICULITIDA, DIVERTICULOZA A ZÁNĚT STŘEVA bez CC 0,678
06332 DIVERTICULITIDA, DIVERTICULOZA A ZÁNĚT STŘEVA s CC 0,832
06333 DIVERTICULITIDA, DIVERTICULOZA A ZÁNĚT STŘEVA s MCC 1,022
06341 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU bez CC 1,129
06342 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU s CC 1,418
06343 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU s MCC 2,092
06351 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU bez CC 0,564
06352 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU s CC 0,790
06353 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU s MCC 1,048
06361 HLAVNÍ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU bez CC 1,239
06362 HLAVNÍ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU s CC 1,395
06363 HLAVNÍ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU s MCC 2,586
06371 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA bez CC 0,358
06372 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA s CC 0,414
06373 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA s MCC 0,631
06381 JINÉ DIAGNOZY TRÁVICÍHO SYSTÉMU bez CC 0,427
06382 JINÉ DIAGNOZY TRÁVICÍHO SYSTÉMU s CC 0,575
06383 JINÉ DIAGNOZY TRÁVICÍHO SYSTÉMU s MCC 0,925
07011 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SHUNTY bez CC 4,790
07012 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SHUNTY s CC 5,292
07013 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SHUNTY s MCC 9,465
07021 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH bez CC 3,264
07022 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH s CC 3,616
07023 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH s MCC 6,091
07031 CHOLECYSTEKTOMIE, S VÝJIMKOU LAPAROSKOPICKÉ bez CC 1,362
07032 CHOLECYSTEKTOMIE, S VÝJIMKOU LAPAROSKOPICKÉ s CC 1,931
07033 CHOLECYSTEKTOMIE, S VÝJIMKOU LAPAROSKOPICKÉ s MCC 3,080
07041 LAPAROSKOPICKÁHOLECYSTEKTOMIE bez CC 1,455
07042 LAPAROSKOPICKÁHOLECYSTEKTOMIE s CC 1,655
07043 LAPAROSKOPICKÁHOLECYSTEKTOMIE s MCC 1,814
07051 JINÉ HEPATOBILIÁRNÍ VÝKONY A VÝKONY NA SLINIVCE BŘIŠNÍ bez CC 1,481
07052 JINÉ HEPATOBILIÁRNÍ VÝKONY A VÝKONY NA SLINIVCE BŘIŠNÍ s CC 1,640
07053 JINÉ HEPATOBILIÁRNÍ VÝKONY A VÝKONY NA SLINIVCE BŘIŠNÍ s MCC 2,966
07301 CIRHOZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA bez CC 0,914
07302 CIRHOZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA s CC 1,020
07303 CIRHOZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA s MCC 1,435
07311 ZHOUBNÝ NÁDOR V HEPATOBILIÁRNÍM SYSTÉMU A SLINIVCE BŘIŠNÍ bez CC 0,739
07312 ZHOUBNÝ NÁDOR V HEPATOBILIÁRNÍM SYSTÉMU A SLINIVCE BŘIŠNÍ s CC 0,929
07313 ZHOUBNÝ NÁDOR V HEPATOBILIÁRNÍM SYSTÉMU A SLINIVCE BŘIŠNÍ s MCC 1,372
07321 PORUCHY SLINIVKY BŘIŠNÍ, S VÝJIMKOU ZHOUBNÉHO NÁDORU bez CC 0,842
07322 PORUCHY SLINIVKY BŘIŠNÍ, S VÝJIMKOU ZHOUBNÉHO NÁDORU s CC 1,024
07323 PORUCHY SLINIVKY BŘIŠNÍ, S VÝJIMKOU ZHOUBNÉHO NÁDORU s MCC 2,321
07331 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLOVÉ HEPATITIDY, bez CC 0,655
07332 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLOVÉ HEPATITIDY, s CC 0,910
07333 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLOVÉ HEPATITIDY, s MCC 1,261
07341 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST bez CC 0,666
07342 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST s CC 0,777
07343 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST s MCC 1,003
08011 VÝKONY DORZÁLNÍ A LUMBÁLNÍ FÚZE PŘI SKOLIOZE bez CC 8,400
08012 VÝKONY DORZÁLNÍ A LUMBÁLNÍ FÚZE PŘI SKOLIOZE s CC 9,936
08013 VÝKONY DORZÁLNÍ A LUMBÁLNÍ FÚZE PŘI SKOLIOZE s MCC 22,706
08021 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN bez CC 8,097
08022 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN s CC 8,165
08023 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN s MCC 11,730
08031 VÝKONY DORZÁLNÍ A LUMBÁRNÍ FÚZE, KROMĚ ZAKŘIVENÍ ZAD bez CC 6,467
08032 VÝKONY DORZÁLNÍ A LUMBÁRNÍ FÚZE, KROMĚ ZAKŘIVENÍ ZAD s CC 8,553
08033 VÝKONY DORZÁLNÍ A LUMBÁRNÍ FÚZE, KROMĚ ZAKŘIVENÍ ZAD s MCC 8,722
08041 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ bez CC 5,009
08042 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ s CC 5,208
08043 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ s MCC 5,343
08051 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ bez CC 3,095
08052 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ s CC 4,024
08053 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ s MCC 6,676
08061 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ bez CC 3,569
08062 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ s CC 4,482
08063 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ s MCC 6,615
08071 AMPUTACE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU A PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ bez CC 2,124
08072 AMPUTACE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU A PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ s CC 3,376
08073 AMPUTACE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU A PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ s MCC 4,605
08081 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ VELKÝCH KLOUBŮ bez CC 2,626
08082 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ VELKÝCH KLOUBŮ s CC 3,238
08083 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ VELKÝCH KLOUBŮ s MCC 4,150
08091 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY, PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ, KROMĚ RUKY, bez CC 0,782
08092 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY, PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ, KROMĚ RUKY, s CC 1,207
08093 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY, PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ, KROMĚ RUKY, s MCC 3,562
08101 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ DORZÁLNÍ A LUMBÁRNÍ FÚZE bez CC 1,625
08102 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ DORZÁLNÍ A LUMBÁRNÍ FÚZE s CC 2,476
08103 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ DORZÁLNÍ A LUMBÁRNÍ FÚZE s MCC 3,185
08111 VÝKONY NA KOLENU A DOLNÍ ČÁSTI NOHY, KROMĚHODIDLA bez CC 1,350
08112 VÝKONY NA KOLENU A DOLNÍ ČÁSTI NOHY, KROMĚHODIDLA s CC 1,781
08113 VÝKONY NA KOLENU A DOLNÍ ČÁSTI NOHY, KROMĚHODIDLA s MCC 2,098
08121 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ bez CC 0,419
08122 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ s CC 0,472
08123 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ s MCC 0,603
08131 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU bez CC 0,815
08132 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU s CC 1,309
08133 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU s MCC 1,565
08141 VÝKONY NAHODIDLE bez CC 0,580
08142 VÝKONY NAHODIDLE s CC 0,681
08143 VÝKONY NAHODIDLE s MCC 0,768
08151 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH bez CC 0,782
08152 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH s CC 1,137
08153 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH s MCC 1,398
08161 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI bez CC 0,599
08162 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI s CC 0,796
08163 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI s MCC 1,733
08171 JINÉ VÝKONY NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNI bez CC 0,717
08172 JINÉ VÝKONY NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNI s CC 0,864
08173 JINÉ VÝKONY NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNI s MCC 0,968
08181 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU bez CC 5,089
08182 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU s CC 6,391
08183 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU s MCC 9,432
08301 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ bez CC 1,099
08302 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ s CC 1,380
08303 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ s MCC 2,036
08311 ZLOMENINA PÁNVE NEBO DISLOKACE KYČLE bez CC 0,876
08312 ZLOMENINA PÁNVE NEBO DISLOKACE KYČLE s CC 0,958
08313 ZLOMENINA PÁNVE NEBO DISLOKACE KYČLE s MCC 1,116
08321 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, S VÝJIMKOU STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE bez CC 0,458
08322 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, S VÝJIMKOU STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE s CC 0,693
08323 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, S VÝJIMKOU STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE s MCC 0,758
08331 ZHOUBNÝ NÁDOR NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSÉMU A POJIVOVÉ TKÁNI A PATOLOGICKÉ ZLOMENINY bez CC 1,097
08332 ZHOUBNÝ NÁDOR NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSÉMU A POJIVOVÉ TKÁNI A PATOLOGICKÉ ZLOMENINY s CC 1,168
08333 ZHOUBNÝ NÁDOR NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSÉMU A POJIVOVÉ TKÁNI A PATOLOGICKÉ ZLOMENINY s MCC 1,906
08341 OSTEOMYELITIDA bez CC 1,181
08342 OSTEOMYELITIDA s CC 1,394
08343 OSTEOMYELITIDA s MCC 1,723
08351 SEPTICKÁ ARTRITIDA bez CC 1,055
08352 SEPTICKÁ ARTRITIDA s CC 1,375
08353 SEPTICKÁ ARTRITIDA s MCC 1,788
08361 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ bez CC 0,811
08362 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ s CC 1,220
08363 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ s MCC 1,898
08371 LÉKAŘSKÉ PROBLÉMY SE ZÁDY bez CC 0,712
08372 LÉKAŘSKÉ PROBLÉMY SE ZÁDY s CC 0,792
08373 LÉKAŘSKÉ PROBLÉMY SE ZÁDY s MCC 0,816
08381 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ bez CC 0,585
08382 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ s CC 0,735
08383 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ s MCC 1,083
08391 ZÁVADA, REAKCE A COMP ORTOPEDICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO VÝKONU bez CC 0,744
08392 ZÁVADA, REAKCE A COMP ORTOPEDICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO VÝKONU s CC 0,935
08393 ZÁVADA, REAKCE A COMP ORTOPEDICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO VÝKONU s MCC 1,379
08401 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉHOROBY bez CC 0,555
08402 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉHOROBY s CC 0,697
08403 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉHOROBY s MCC 1,028
08411 JINÉ DIAGNÓZY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ bez CC 0,503
08412 JINÉ DIAGNÓZY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ s CC 0,764
08413 JINÉ DIAGNÓZY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ s MCC 0,922
09011 KOŽNÍ ŠTĚP A ODSTRANĚNÍ CIZÍCH TĚLES Z RÁNY bez CC 0,751
09012 KOŽNÍ ŠTĚP A ODSTRANĚNÍ CIZÍCH TĚLES Z RÁNY s CC 1,827
09013 KOŽNÍ ŠTĚP A ODSTRANĚNÍ CIZÍCH TĚLES Z RÁNY s MCC 3,264
09021 VÝKONY NA PRSECH bez CC 0,662
09022 VÝKONY NA PRSECH s CC 0,933
09023 VÝKONY NA PRSECH s MCC 1,224
09031 JINÉ VÝKONY NA KŮŽI, PODKOŽNÍ TKÁNI A PRSOU bez CC 0,512
09032 JINÉ VÝKONY NA KŮŽI, PODKOŽNÍ TKÁNI A PRSOU s CC 0,936
09033 JINÉ VÝKONY NA KŮŽI, PODKOŽNÍ TKÁNI A PRSOU s MCC 1,447
09301 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE bez CC 1,030
09302 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE s CC 1,121
09303 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE s MCC 1,431
09311 ZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ bez CC 1,026
09312 ZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ s CC 1,048
09313 ZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ s MCC 1,146
09321 CELULITIDA bez CC 0,645
09322 CELULITIDA s CC 0,883
09323 CELULITIDA s MCC 1,160
09331 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU bez CC 0,306
09332 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU s CC 0,457
09333 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU s MCC 0,712
09341 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSOU bez CC 0,609
09342 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSOU s CC 0,792
09343 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSOU s MCC 0,814
10011 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM bez CC 3,245
10012 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM s CC 4,075
10013 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM s MCC 6,014
10021 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH bez CC 2,488
10022 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH s CC 2,908
10023 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH s MCC 3,062
10031 VÝKONY PRO OBEZITU bez CC 2,398
10032 VÝKONY PRO OBEZITU s CC 5,554
10033 VÝKONY PRO OBEZITU s MCC 12,810
10041 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH bez CC 2,133
10042 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH s CC 3,128
10043 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH s MCC 4,964
10051 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE A TYREOGLOSÁLNÍ VÝKONY bez CC 1,280
10052 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE A TYREOGLOSÁLNÍ VÝKONY s CC 1,519
10053 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE A TYREOGLOSÁLNÍ VÝKONY s MCC 1,652
10061 JINÉ ENDOKRINNÍ, NUTRIČNÍ A METABOLICKÉ VÝKONY bez CC 2,148
10062 JINÉ ENDOKRINNÍ, NUTRIČNÍ A METABOLICKÉ VÝKONY s CC 3,367
10063 JINÉ ENDOKRINNÍ, NUTRIČNÍ A METABOLICKÉ VÝKONY s MCC 7,843
10301 DIABETES A NUTRIČNÍ A RŮZNÉ METABOLICKÉ PORUCHY bez CC 0,721
10302 DIABETES A NUTRIČNÍ A RŮZNÉ METABOLICKÉ PORUCHY s CC 0,847
10303 DIABETES A NUTRIČNÍ A RŮZNÉ METABOLICKÉ PORUCHY s MCC 1,141
10311 HYPOVOLEMICKÉ A ELEKTROLYTICKÉ PORUCHY bez CC 0,558
10312 HYPOVOLEMICKÉ A ELEKTROLYTICKÉ PORUCHY s CC 0,563
10313 HYPOVOLEMICKÉ A ELEKTROLYTICKÉ PORUCHY s MCC 0,723
10321 VROZENÉ METABOLICKÉ VADY bez CC 0,748
10322 VROZENÉ METABOLICKÉ VADY s CC 1,562
10323 VROZENÉ METABOLICKÉ VADY s MCC 3,885
10331 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY bez CC 0,771
10332 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY s CC 0,969
10333 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY s MCC 1,429
11011 TRANSPLANTACE LEDVIN bez CC 6,503
11012 TRANSPLANTACE LEDVIN s CC 8,967
11013 TRANSPLANTACE LEDVIN s MCC 13,070
11021 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI bez CC 5,699
11022 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI s CC 7,159
11023 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI s MCC 10,564
11031 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH bez CC 1,276
11032 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH s CC 1,687
11033 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH s MCC 2,631
11041 ZALOŽENÍ, KONTROLA, ODSTRANĚNÍ UMĚLÉ LEDVINY bez CC 0,595
11042 ZALOŽENÍ, KONTROLA, ODSTRANĚNÍ UMĚLÉ LEDVINY s CC 1,001
11043 ZALOŽENÍ, KONTROLA, ODSTRANĚNÍ UMĚLÉ LEDVINY s MCC 2,165
11051 MALÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI bez CC 0,655
11052 MALÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI s CC 0,741
11053 MALÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI s MCC 1,061
11061 PROSTATEKTOMIE bez CC 1,339
11062 PROSTATEKTOMIE s CC 1,486
11063 PROSTATEKTOMIE s MCC 1,825
11071 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY bez CC 0,731
11072 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY s CC 0,811
11073 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY s MCC 0,978
11081 JINÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH bez CC 2,010
11082 JINÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH s CC 2,487
11083 JINÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH s MCC 4,838
11301 ZHOUBNÉ BUJENÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ bez CC 0,750
11302 ZHOUBNÉ BUJENÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ s CC 0,988
11303 ZHOUBNÉ BUJENÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ s MCC 1,800
11311 NEFRITIDA bez CC 0,649
11312 NEFRITIDA s CC 0,922
11313 NEFRITIDA s MCC 1,086
11321 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST bez CC 0,582
11322 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST s CC 0,765
11323 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST s MCC 1,076
11331 MOČOVÉ KAMÍNKY S LITOTRYPSIÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU bez CC 0,845
11332 MOČOVÉ KAMÍNKY S LITOTRYPSIÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU s CC 1,062
11333 MOČOVÉ KAMÍNKY S LITOTRYPSIÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU s MCC 1,567
11341 MOČOVÉ KAMÍNKY BEZ LITOTRYPSIE MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU bez CC 0,451
11342 MOČOVÉ KAMÍNKY BEZ LITOTRYPSIE MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU s CC 0,464
11343 MOČOVÉ KAMÍNKY BEZ LITOTRYPSIE MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU s MCC 0,592
11351 ZÁVADA, REAKCE A COMP GU PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU bez CC 0,844
11352 ZÁVADA, REAKCE A COMP GU PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU s CC 1,467
11353 ZÁVADA, REAKCE A COMP GU PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU s MCC 2,132
11361 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH bez CC 0,630
11362 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH s CC 0,722
11363 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH s MCC 0,795
11371 JINÉ DIAGNÓZY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST bez CC 0,440
11372 JINÉ DIAGNÓZY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST s CC 0,457
11373 JINÉ DIAGNÓZY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST s MCC 0,744
12011 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE bez CC 2,018
12012 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE s CC 2,031
12013 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE s MCC 3,198
12021 VÝKONY NA PENISU bez CC 0,568
12022 VÝKONY NA PENISU s CC 0,656
12023 VÝKONY NA PENISU s MCC 1,917
12031 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE bez CC 1,307
12032 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE s CC 1,392
12033 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE s MCC 1,574
12041 VÝKONY NA VARLATECH bez CC 0,492
12042 VÝKONY NA VARLATECH s CC 0,619
12043 VÝKONY NA VARLATECH s MCC 0,789
12051 CIRKUMCIZE bez CC 0,341
12052 CIRKUMCIZE s CC 0,369
12053 CIRKUMCIZE s MCC 0,400
12061 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU bez CC 0,693
12062 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU s CC 0,870
12063 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU s MCC 1,285
12301 ZHOUBNÝ NÁDOR NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU bez CC 0,734
12302 ZHOUBNÝ NÁDOR NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU s CC 0,817
12303 ZHOUBNÝ NÁDOR NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU s MCC 1,055
12311 DIAGNÓZY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ ZHOUBNÉHO NÁDORU bez CC 0,311
12312 DIAGNÓZY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ ZHOUBNÉHO NÁDORU s CC 0,347
12313 DIAGNÓZY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ ZHOUBNÉHO NÁDORU s MCC 0,411
13011 EVISCERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE bez CC 3,337
13012 EVISCERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE s CC 4,586
13013 EVISCERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE s MCC 6,562
13021 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNITY NA OVARIÍCH A ADNEXECH bez CC 2,654
13022 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNITY NA OVARIÍCH A ADNEXECH s CC 3,863
13023 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNITY NA OVARIÍCH A ADNEXECH s MCC 5,733
13031 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM BUJENÍ LOKALISOVANÉM JINDE NEŽ NA VALEČNÍKU A ADNEXECH bez CC 1,990
13032 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM BUJENÍ LOKALISOVANÉM JINDE NEŽ NA VALEČNÍKU A ADNEXECH s CC 2,895
13033 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM BUJENÍ LOKALISOVANÉM JINDE NEŽ NA VALEČNÍKU A ADNEXECH s MCC 4,612
13041 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÉM BUJENÍ bez CC 1,305
13042 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÉM BUJENÍ s CC 1,547
13043 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÉM BUJENÍ s MCC 2,115
13051 LAPAROSKOPIE+ PŘERUŠENÍ VEJCOVODŮ RESEKCÍ bez CC 0,949
13052 LAPAROSKOPIE+ PŘERUŠENÍ VEJCOVODŮ RESEKCÍ s CC 1,202
13053 LAPAROSKOPIE+ PŘERUŠENÍ VEJCOVODŮ RESEKCÍ s MCC 1,350
13061 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉ REPRODUKČNÍ SOUSTAVĚ bez CC 0,903
13062 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉ REPRODUKČNÍ SOUSTAVĚ s CC 0,950
13063 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉ REPRODUKČNÍ SOUSTAVĚ s MCC 1,296
13071 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY bez CC 0,343
13072 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY s CC 0,490
13073 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY s MCC 0,795
13091 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE bez CC 0,217
13092 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE s CC 0,258
13093 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE s MCC 0,357
13101 JINÉ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU bez CC 1,359
13102 JINÉ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU s CC 2,958
13103 JINÉ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU s MCC 4,640
13301 ZHOUBNÝ NÁDOR NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU bez CC 0,881
13302 ZHOUBNÝ NÁDOR NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU s CC 0,974
13303 ZHOUBNÝ NÁDOR NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU s MCC 1,117
13311 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU bez CC 0,453
13312 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU s CC 0,569
13313 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU s MCC 0,705
13321 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU bez CC 0,344
13322 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU s CC 0,436
13323 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU s MCC 0,665
14601 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM bez CC 1,126
14602 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM s CC 1,365
14603 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM s MCC 1,655
14611 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO ROZŠÍŘENÍM A KYRETÁŽÍ bez CC 0,676
14612 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO ROZŠÍŘENÍM A KYRETÁŽÍ s CC 0,738
14613 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO ROZŠÍŘENÍM A KYRETÁŽÍ s MCC 0,976
14621 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, S VÝJIMKOU STERILIZACE A/NEBO ROZŠÍŘENÍ A KYRETÁŽE bez CC 0,763
14622 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, S VÝJIMKOU STERILIZACE A/NEBO ROZŠÍŘENÍ A KYRETÁŽE s CC 0,958
14623 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, S VÝJIMKOU STERILIZACE A/NEBO ROZŠÍŘENÍ A KYRETÁŽE s MCC 1,415
14631 VAGINÁLNÍ POROD bez CC 0,506
14632 VAGINÁLNÍ POROD s CC 0,553
14633 VAGINÁLNÍ POROD s MCC 0,600
14641 POTRAT S ROZŠÍŘENÍM A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ bez CC 0,219
14642 POTRAT S ROZŠÍŘENÍM A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ s CC 0,243
14643 POTRAT S ROZŠÍŘENÍM A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ s MCC 0,274
14651 POTRAT BEZ ROZŠÍŘENÍ A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE bez CC 0,178
14652 POTRAT BEZ ROZŠÍŘENÍ A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE s CC 0,409
14653 POTRAT BEZ ROZŠÍŘENÍ A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE s MCC 0,419
14661 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM bez CC 0,224
14662 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM s CC 0,280
14663 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM s MCC 0,425
14671 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU bez CC 0,201
14672 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU s CC 0,253
14691 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU bez CC 1,043
14692 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU s CC 1,330
14693 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU s MCC 1,440
14701 HROZÍCÍ POTRAT bez CC 0,393
14702 HROZÍCÍ POTRAT s CC 0,493
14703 HROZÍCÍ POTRAT s MCC 0,729
14711 FALEŠNÝ POROD bez CC 0,214
14712 FALEŠNÝ POROD s CC 0,270
14713 FALEŠNÝ POROD s MCC 0,398
14721 PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM bez CC 0,406
14722 PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM s CC 0,692
14723 PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM s MCC 0,989
14731 PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU bez CC 0,370
14732 PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU s CC 0,465
14733 PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU s MCC 0,686
15601 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ< 5 DNÍ VĚKU bez CC 0,532
15602 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ< 5 DNÍ VĚKU s CC 2,584
15603 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ< 5 DNÍ VĚKU s MCC 7,526
15621 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU lt;1000G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM bez CC 18,074
15622 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU lt;1000G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM s CC 27,080
15623 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU lt;1000G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM s MCC 55,077
15631 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU lt;1000G, BEZ ZÁVAŽNÉHO VÝKONU bez CC 2,918
15632 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU lt;1000G, BEZ ZÁVAŽNÉHO VÝKONU s CC 4,533
15633 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU lt;1000G, BEZ ZÁVAŽNÉHO VÝKONU s MCC 18,668
15641 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM bez CC 11,895
15642 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM s CC 16,659
15643 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM s MCC 47,358
15651 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁVAŽNÉHO VÝKONU bez CC 7,383
15652 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁVAŽNÉHO VÝKONU s CC 9,159
15653 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁVAŽNÉHO VÝKONU s MCC 10,717
15671 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁVAŽNÝM VÝKONU bez CC 3,502
15672 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁVAŽNÝM VÝKONU s CC 4,741
15673 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁVAŽNÝM VÝKONU s MCC 7,087
15681 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM NEBO INFEKCÍ, bez CC 9,684
15682 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM NEBO INFEKCÍ, s CC 15,258
15683 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM NEBO INFEKCÍ, s MCC 30,664
15691 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU bez CC 0,963
15692 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU s CC 2,442
15693 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU s MCC 3,271
15701 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM bez CC 5,487
15702 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM s CC 10,687
15703 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁVAŽNÝM VÝKONEM s MCC 19,811
15711 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM NEBO INFEKCÍ, bez CC 0,924
15712 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM NEBO INFEKCÍ, s CC 1,287
15713 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM NEBO INFEKCÍ, s MCC 4,710
15720 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ 6,358
15731 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM bez CC 0,623
15732 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM s CC 0,782
15733 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM s MCC 1,155
15741 NAROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU / PERINATÁLNÍ INFEKCÍ bez CC 0,862
15742 NAROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU / PERINATÁLNÍ INFEKCÍ s CC 1,083
15743 NAROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU / PERINATÁLNÍ INFEKCÍ s MCC 1,598
15751 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VELKÝM VÝKONEM bez CC 0,439
15752 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VELKÝM VÝKONEM s CC 0,583
15753 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VELKÝM VÝKONEM s MCC 1,103
16011 VÝKONY NA SLEZINĚ bez CC 3,260
16012 VÝKONY NA SLEZINĚ s CC 4,276
16013 VÝKONY NA SLEZINĚ s MCC 8,038
16021 JINÉ VÝKONY NA KRVI A ORGÁNECH PODÍLEJÍCÍCH SE NA TVORBĚ KRVE bez CC 0,981
16022 JINÉ VÝKONY NA KRVI A ORGÁNECH PODÍLEJÍCÍCH SE NA TVORBĚ KRVE s CC 1,340
16023 JINÉ VÝKONY NA KRVI A ORGÁNECH PODÍLEJÍCÍCH SE NA TVORBĚ KRVE s MCC 3,444
16301 AGRANULOCYTÓZA bez CC 1,679
16302 AGRANULOCYTÓZA s CC 2,109
16303 AGRANULOCYTÓZA s MCC 3,113
16311 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI bez CC 1,381
16312 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI s CC 1,389
16313 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI s MCC 1,899
16331 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, S VÝJIMKOU SRPKOVITÉHUDOKREVNOSTI bez CC 0,994
16332 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, S VÝJIMKOU SRPKOVITÉHUDOKREVNOSTI s CC 1,023
16333 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, S VÝJIMKOU SRPKOVITÉHUDOKREVNOSTI s MCC 1,520
16341 JINÉ PORUCHY KRVE A ORGÁNŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA TVORBĚ KRVE bez CC 0,818
16342 JINÉ PORUCHY KRVE A ORGÁNŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA TVORBĚ KRVE s CC 1,050
16343 JINÉ PORUCHY KRVE A ORGÁNŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA TVORBĚ KRVE s MCC 1,785
17011 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM bez CC 2,177
17012 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM s CC 4,873
17013 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM s MCC 10,181
17021 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM bez CC 1,319
17022 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM s CC 1,657
17023 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM s MCC 2,445
17031 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A NEDIFERENCOVANÉ NÁDORY S HL. VÝKONEM bez CC 2,521
17032 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A NEDIFERENCOVANÉ NÁDORY S HL. VÝKONEM s CC 3,325
17033 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A NEDIFERENCOVANÉ NÁDORY S HL. VÝKONEM s MCC 6,622
17041 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCIOVANÉ NOVOTVARY S JINÝM VÝKONEM bez CC 1,920
17042 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCIOVANÉ NOVOTVARY S JINÝM VÝKONEM s CC 2,179
17043 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCIOVANÉ NOVOTVARY S JINÝM VÝKONEM s MCC 4,142
17301 AKUTNÍ LEUKÉMIE bez CC 1,982
17302 AKUTNÍ LEUKÉMIE s CC 2,321
17303 AKUTNÍ LEUKÉMIE s MCC 4,172
17311 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE bez CC 1,273
17312 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE s CC 1,598
17313 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE s MCC 2,358
17321 RADIOTERAPIE bez CC 1,260
17322 RADIOTERAPIE s CC 1,858
17323 RADIOTERAPIE s MCC 2,394
17331 CHEMOTERAPIE bez CC 0,563
17332 CHEMOTERAPIE s CC 0,890
17333 CHEMOTERAPIE s MCC 1,121
17341 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ bez CC 0,843
17342 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ s CC 1,058
17343 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ s MCC 1,562
18011 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI bez CC 0,338
18012 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI s CC 3,770
18013 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI s MCC 16,739
18021 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE bez CC 1,106
18022 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE s CC 1,707
18023 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE s MCC 4,801
18301 SEPTICÉMIE bez CC 2,389
18302 SEPTICÉMIE s CC 3,000
18303 SEPTICÉMIE s MCC 4,428
18311 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE bez CC 0,741
18312 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE s CC 0,845
18313 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE s MCC 0,851
18321 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU bez CC 0,682
18322 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU s CC 0,808
18323 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU s MCC 1,034
18331 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ bez CC 0,725
18332 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ s CC 0,909
18333 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ s MCC 0,943
18341 JINÁ INFEKČNÍ A PARAZITICKÁ ONEMOCNĚNÍ bez CC 0,923
18342 JINÁ INFEKČNÍ A PARAZITICKÁ ONEMOCNĚNÍ s CC 1,504
18343 JINÁ INFEKČNÍ A PARAZITICKÁ ONEMOCNĚNÍ s MCC 2,205
19011 VÝKONY SE HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI bez CC 1,376
19012 VÝKONY SE HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI s CC 2,918
19013 VÝKONY SE HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI s MCC 5,504
19301 SCHIZOFRÉNIE bez CC 1,601
19302 SCHIZOFRÉNIE s CC 1,700
19303 SCHIZOFRÉNIE s MCC 3,683
19311 PSYCHÓZY bez CC 1,574
19312 PSYCHÓZY s CC 1,619
19313 PSYCHÓZY s MCC 2,208
19321 PORUCHY OSOBNOSTI A SEBEKONTROLY bez CC 1,018
19322 PORUCHY OSOBNOSTI A SEBEKONTROLY s CC 1,421
19323 PORUCHY OSOBNOSTI A SEBEKONTROLY s MCC 2,325
19331 BIPOLÁRNÍ PORUCHY bez CC 1,474
19332 BIPOLÁRNÍ PORUCHY s CC 1,852
19333 BIPOLÁRNÍ PORUCHY s MCC 2,733
19341 DEPRESE bez CC 0,701
19342 DEPRESE s CC 1,263
19343 DEPRESE s MCC 1,551
19351 NEURÓZY, KROMĚ DEPRESIVNÍCH, AKUTNÍCH REAKCÍ A PORUCHY PSYCHOSOCIÁLNÍ DYSFUNKCE bez CC 0,962
19352 NEURÓZY, KROMĚ DEPRESIVNÍCH, AKUTNÍCH REAKCÍ A PORUCHY PSYCHOSOCIÁLNÍ DYSFUNKCE s CC 1,030
19353 NEURÓZY, KROMĚ DEPRESIVNÍCH, AKUTNÍCH REAKCÍ A PORUCHY PSYCHOSOCIÁLNÍ DYSFUNKCE s MCC 1,485
19361 ORGANICKÉ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE bez CC 0,990
19362 ORGANICKÉ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE s CC 1,243
19363 ORGANICKÉ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE s MCC 1,834
19371 DĚTSKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY bez CC 0,940
19372 DĚTSKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY s CC 1,180
19373 DĚTSKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY s MCC 1,741
19381 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY bez CC 2,657
19382 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY s CC 3,151
19383 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY s MCC 3,325
19391 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY bez CC 0,990
19392 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY s CC 1,243
19393 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY s MCC 1,836
20301 ALKOHOLISMUS A UŽÍVÁNÍ DROG A ZÁVISLOST NA NICH, PŘETRVÁVAJÍCÍ I PŘES LÉKAŘSKOU POMOC bez CC 0,326
20302 ALKOHOLISMUS A UŽÍVÁNÍ DROG A ZÁVISLOST NA NICH, PŘETRVÁVAJÍCÍ I PŘES LÉKAŘSKOU POMOC s CC 0,653
20303 ALKOHOLISMUS A UŽÍVÁNÍ DROG A ZÁVISLOST NA NICH, PŘETRVÁVAJÍCÍ I PŘES LÉKAŘSKOU POMOC s MCC 0,832
20321 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A KOKAINU bez CC 1,091
20322 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A KOKAINU s CC 1,369
20323 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A KOKAINU s MCC 2,898
20331 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA KOKAINU bez CC 0,808
20332 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA KOKAINU s CC 0,933
20333 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA KOKAINU s MCC 2,263
20341 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH bez CC 0,918
20342 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH s CC 1,051
20343 UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH s MCC 1,843
21011 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RAN bez CC 1,441
21012 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RAN s CC 2,185
21013 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RAN s MCC 15,383
21021 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH bez CC 1,370
21022 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH s CC 3,341
21023 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH s MCC 7,466
21301 PORANĚNÍ NA NEUVEDENÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH bez CC 2,582
21302 PORANĚNÍ NA NEUVEDENÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH s CC 2,840
21303 PORANĚNÍ NA NEUVEDENÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH s MCC 7,371
21311 ALERGICKÉ REAKCE bez CC 0,233
21312 ALERGICKÉ REAKCE s CC 0,307
21313 ALERGICKÉ REAKCE s MCC 0,482
21321 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY DROG bez CC 0,318
21322 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY DROG s CC 0,512
21323 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY DROG s MCC 1,003
21331 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ bez CC 0,447
21332 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ s CC 0,579
21333 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ s MCC 0,988
21351 JINÉ DIAGNÓZY ÚRAZU, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ bez CC 0,397
21352 JINÉ DIAGNÓZY ÚRAZU, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ s CC 0,682
21353 JINÉ DIAGNÓZY ÚRAZU, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ s MCC 1,626
22521 MÉNĚ ROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHALAČNÍM PORANĚNÍM bez CC 5,334
22522 MÉNĚ ROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHALAČNÍM PORANĚNÍM s CC 6,699
22523 MÉNĚ ROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHALAČNÍM PORANĚNÍM s MCC 9,887
22530 ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU 0,799
22541 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ bez CC 1,297
22542 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ s CC 2,595
22543 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ s MCC 5,455
22551 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHALAČNÍM PORANĚNÍM bez CC 1,141
22552 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHALAČNÍM PORANĚNÍM s CC 1,433
22553 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHALAČNÍM PORANĚNÍM s MCC 2,115
23011 VÝKON S DIAGNÓZAMI VYŽADUJÍCÍMI DALŠÍ KONTAKT SE ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI bez CC 0,841
23012 VÝKON S DIAGNÓZAMI VYŽADUJÍCÍMI DALŠÍ KONTAKT SE ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI s CC 3,449
23013 VÝKON S DIAGNÓZAMI VYŽADUJÍCÍMI DALŠÍ KONTAKT SE ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI s MCC 7,534
23301 REHABILITACE bez CC 1,013
23302 REHABILITACE s CC 1,468
23303 REHABILITACE s MCC 2,573
23311 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY bez CC 0,606
23312 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY s CC 0,742
23313 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY s MCC 0,922
23321 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV bez CC 0,490
23322 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV s CC 0,755
23323 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV s MCC 1,269
24010 HIV S VÝKONEM S NĚKOLIKA HLAVNÍMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 0,795
24020 HIV S VÝKONEM S HLAVNÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV 2,971
24341 HIV S HLAVNÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ NĚKOLIKA HLAVNÍCH NEBO ZÁVAŽNÝCH DIAGNÓZ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY bez CC 0,748
24342 HIV S HLAVNÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ NĚKOLIKA HLAVNÍCH NEBO ZÁVAŽNÝCH DIAGNÓZ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY s CC 0,940
24343 HIV S HLAVNÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ NĚKOLIKA HLAVNÍCH NEBO ZÁVAŽNÝCH DIAGNÓZ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY s MCC 1,387
24350 HIV BEZ JINÉ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV 0,990
25011 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU bez CC 9,455
25012 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU s CC 9,504
25013 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU s MCC 15,830
25021 JINÉ VÝKONY PŘI VÍCENÁSOBNÉM ZÁVAŽNÉM ÚRAZU bez CC 7,120
25022 JINÉ VÝKONY PŘI VÍCENÁSOBNÉM ZÁVAŽNÉM ÚRAZU s CC 8,942
25023 JINÉ VÝKONY PŘI VÍCENÁSOBNÉM ZÁVAŽNÉM ÚRAZU s MCC 13,197
25301 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU bez CC 1,220
25302 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU s CC 1,443
25303 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU s MCC 3,310
25311 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU bez CC 1,374
25312 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU s CC 1,726
25313 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU s MCC 2,547
88871 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY bez CC 0,787
88872 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY s CC 3,022
88873 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY s MCC 6,787
88881 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY bez CC 1,407
88882 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY s CC 0,609
88883 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY s MCC 2,781
88891 MÉNĚ ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY bez CC 0,803
88892 MÉNĚ ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY s CC 1,560
88893 MÉNĚ ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY s MCC 3,425
99980 HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA 0,387
99990 NEDEFINOVÁNO 0,450

4. Pokud zdravotnické zařízení v roce 2007 poskytne objem zdravotní péče menší, než je 90 % bodů za zdravotní výkony vykázané zdravotnickým zařízením v roce 2006 a uznané zdravotní pojišťovnou, výše paušální úhrady se snižuje o stejný počet procentních bodů, o jaký nebylo dosaženo 90 % bodů za zdravotní výkony vykázané zdravotnickým zařízením v roce 2006 a uznané zdravotní pojišťovnou.
5. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2006 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
6. Zdravotní pojišťovna zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce 2007 oproti roku 2006. Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál a bodová hodnota zdravotních výkonů podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle § 2.
7. Zdravotní pojišťovna zohlední změny výše a způsobu úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely vyplývající ze zvláštního právního předpisu6).
8. Do paušální úhrady podle bodů 1 až 6 se nezahrnuje zdravotní péče poskytnutá pojištěncům z EU. Je-li tato péče na základě smluvního ujednání hrazena podle seznamu výkonů, hodnota bodu se stanoví v § 2.B) Ústavní péče podle § 3 odst. 2


1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace
a) Paušální sazba za jeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně podle seznamu výkonů a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.
b) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace se stanoví ve výši 103 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v prvním čtvrtletí 2006.
c) Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2006 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče , zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče
a) Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v § 2.
b) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.
c) Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.

C) Regulační omezení

1. Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 převýší 100 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v příslušném pololetí 2006, může zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající 40 % tohoto překročení. Zdravotní pojišťovna při postupu podle věty první zohlední změny výše a způsobu úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely vyplývající ze zvláštního právního předpisu6).
2. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.

Příloha č. 2 k vyhlášce č..../2006 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 4

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Sazba podle věty první se stanoví ve výši 36 Kč. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 3, násobených indexem podle bodu 3.

2. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby, zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za pojištěnce z EU, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů platného k 31.12.2005 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,07 Kč. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby, které nebyly stanoveny v seznamu výkonů platném k 31. prosinci 2005, hrazené podle platného seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,97 Kč.

3. Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny ve věkové skupině 15 až 19 let.

Věkové skupiny a indexy:


věková skupina Index

0 – 4 roky 3,80
5 – 9 let 1,65
10 – 14 let 1,30
15 – 19 let 1,00
20 – 24 let 0,90
25 – 29 let 0,95
30 – 34 let 1,00
35 – 39 let 1,05
40 – 44 let 1,05
45 – 49 let 1,10
50 – 54 let 1,35
55 – 59 let 1,45
60 – 64 let 1,50
65 – 69 let 1,70
70 – 74 let 2,00
75 – 79 let 2,40
80 – 84 let 2,90
85 a více let 3,40


B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle písm A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.
2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením z celkového počtu pojištěnců všech zdravotních pojišťoven registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.
3. Pro úhradu podle seznamu výkonů se písm. A) odst. 2 použije obdobně.

C) Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů
Pro zdravotní péči poskytnutou pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,46 Kč.

D) Regulační omezení

1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 převýší stanovenou referenční hodnotu průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny za 1. pololetí nebo 2. pololetí 2006, může zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající 40 % překročení úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nad stanovenou referenční hodnotu. Referenční hodnota se stanoví jako vyšší ze dvou hodnot, kterou je 105 % průměrné úhrady v odpovídajícím pololetí 2006, nebo 95 % průměrné úhrady v odpovídajícím pololetí 2005.
2. Pokud celková úhrada za ošetřené neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 převýší o 5 % celkovou úhradu za registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2006, může zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení toto převýšení neuhradit.
3. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů na 1 přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 převýší stanovenou referenční hodnotu, může zdravotní pojišťovna snížit úhradu o částku odpovídající 40 % překročení úhrady za vyžádanou péči nad stanovenou referenční hodnotu. Pro stanovení výše referenčních hodnot, výše úhrad hodnoceného období i překročení úhrady se zdravotní výkony vyžádané péče ohodnotí podle platného seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,04 Kč pro odbornost 809 a v ostatních odbornostech s hodnotou bodu ve výši 0,86 Kč. Do objemu vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu. Referenční hodnota se stanoví jako vyšší ze dvou hodnot, kterou je 107 % průměrné úhrady této vyžádané péče na 1 přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2006, nebo 100 % průměrné úhrady této vyžádané péče na 1 přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2005.
4. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení snížit úhradu podle bodů 1 až 3 pouze do celkové výše odpovídající 15 % objemu úhrady za kapitaci a zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby poskytnuté pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za příslušné pololetí 2007.
5. Regulační omezení uvedená v bodech 1 až 4 se nepoužijí
a) jde-li o zdravotní péči poskytnutou pojištěncům z EU,
b) pokud zdravotnické zařízení registrovalo v příslušném pololetí 2007 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, nebo
c) poskytlo zdravotní péči 50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.


Příloha č. 3 k vyhlášce č..../2006 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 5
A) Hodnota bodu a výše úhrad


1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši 1,02 Kč pro hemodialyzační péči, pro ostatní odbornosti s hodnotou bodu ve výši 1,05 Kč.
2. Není-li dále stanoveno jinak, celková výše úhrady zdravotnickému zařízení
a) poskytujícímu zdravotní péči v jedné odbornosti nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo x PUROo x Inu

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007; unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v příslušném pololetí alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jedenkrát


PUROo průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2006
Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,03

b) poskytujícímu zdravotní péči ve více odbornostech nepřekročí částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:

POPzpo x PUROo x Inu

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

PUROo se vypočte takto:

PUROo = PPBROo x RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo

kde:

PPBROo průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2006

RDHB reálně dosažená hodnota bodu pro ambulantní specializovanou péči, poskytnutou zdravotnickým zařízením, u zdravotní pojišťovny v příslušném pololetí 2006, která se určí jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou za ambulantní specializovanou péči snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za příslušné pololetí 2006 a celkového počtu bodů za ambulantní specializovanou péči zdravotnickým zařízením vykázaných za příslušné pololetí 2006 a zdravotní pojišťovnou uznaných


PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 2006

PUZULPROo průměrná úhrada za účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 2006


Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,03

3. U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2006 dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Pro bodové ohodnocení nově nasmlouvaných zdravotních výkonů se použije seznam výkonů ve znění platném k 31. prosinci 2005 s hodnotou bodu ve výši 1,10 Kč (u hemodialyzační péče ve výši 1,09 Kč).
4. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše a způsobu úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle zvláštního právního předpisu6) .
5. Celková výše úhrady stanovená v bodu 2 se nepoužije:
a) pro odbornosti, ve kterých v ambulantním zdravotnickém zařízení bylo v příslušném pololetí 2006 nebo příslušném pololetí 2007 ošetřeno 50 a méně unikátních pojištěnců za předpokladu, že poměrné kapacitní číslo je větší nebo rovno 1, nebo v případě, že v příslušném pololetí 2006 zdravotnické zařízení zdravotní péči v takové odbornosti neposkytovalo. Je-li poměrné kapacitní číslo menší než 1, limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců se přepočte příslušnou hodnotou poměrného kapacitního čísla. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče poskytované jedním nositelem výkonu3) se zdravotní pojišťovnou,
b) u zdravotnických zařízení, která mají poměrné kapacitní číslo nositele výkonu alespoň 0,5 a poskytují zdravotní péči ve smluvní odbornosti 901 (klinická psychologie), 903 (klinická logopedie), 927 (ortoptista) a dále u zdravotnických zařízení jiných smluvních odborností než 901 (klinická psychologie) vykazujících zdravotní výkony odbornosti 910 (psychoterapie) a ambulantních dialyzačních zařízení odbornosti 108 (nefrologie).
6. V případech uvedených v bodu 5 písm. a) a b) může zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení stanovit celkovou výši úhrady pro danou odbornost ve výši zdravotních výkonů zdravotnickým zařízením vykázaných v příslušném pololetí 2007 a zdravotní pojišťovnou uznaných, ohodnocených podle seznamu výkonů ve znění platném ke dni 31. prosince 2005 s hodnotou bodu ve výši 1,10 Kč.

B) Regulační omezení
1. Regulace za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenované odbornosti“):
Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu, (dále jen „nasmlouvané výkony mammografického screeningu“).

1.1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky v příslušném pololetí 2007 vyšší než 100 % stanovené referenční hodnoty, může zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Referenční hodnota se stanoví jako vyšší z hodnot, kterou je 105 % průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky dosažené v odpovídajícím pololetí 2006, nebo 95 % průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky dosažené v odpovídajícím pololetí 2005.

1.2 Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí 2007 vyšší než 100 % stanovené referenční hodnoty, může zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku ve výši odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Referenční hodnota se stanoví jako vyšší z hodnot, kterou je 107 % průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech dosažené v odpovídajícím pololetí 2006, nebo 100 % průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech dosažené v odpovídajícím pololetí 2005.

1.3 Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky se zdravotní výkony vyžádané péče v příslušném pololetí 2006, nebo v příslušném pololetí 2005 a v příslušném pololetí 2007 ohodnotí podle platného seznamu výkonů, a to v odbornosti 809 hodnotou bodu ve výši 1,04 Kč a v ostatních odbornostech hodnotou bodu ve výši 0,86 Kč.

1.4 U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2006 došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu zdravotnických služeb (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčiva a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v příslušném pololetí 2006 pro tyto účely úměrně upraví. Zdravotní pojišťovna dále zohlední zvýšení průměrných nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v souvislosti s ukončením poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou v případě, že porovnávacím obdobím pro uplatnění regulace je příslušné pololetí roku 2005.

1.5 U zdravotnického zařízení, které v roce 2006 nebo v části roku 2006 neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

2. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení snížit úhradu podle bodů 1.1 a 1.2 pouze do celkové výše odpovídající 15 % objemu úhrady za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

3. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v příslušném pololetí 2006 nebo v příslušném pololetí 2007 v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 až 1.4.

4. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.1, pokud celková úhrada za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky v příslušném pololetí 2007 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na příslušné období vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

5. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí 2007 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na příslušné období vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

6. Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční předběžnou úhradu buď ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2006, anebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, ohodnocené podle písm. A) bodu 6. Zvolenou formu předběžné úhrady zachová zdravotní pojišťovna po celé příslušné pololetí 2007. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí 2007 zdravotní pojišťovna finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně vyhodnocení regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po ukončení příslušného pololetí 2007.

Příloha č. 4 k vyhlášce č..../2006 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 7

1. Paušální úhrada
1.1 Paušální úhrada zdravotnickému zařízení, které v roce 2007 poskytne zdravotní péči více než 100 unikátním pojištěncům se pro 1. pololetí a pro 2. pololetí 2007 stanoví ve výši 101 % objemu úhrady za zdravotní péči zdravotnickým zařízením vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou v příslušném pololetí 2006.
1.2 Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči v odbornosti 809 (radiodiagnostika) podle seznamu výkonů i v dalších odbornostech uvedených v § 7, stanoví se zvlášť paušální úhrada pro odbornost 809 a zvlášť pro ostatní odbornosti.
1.3 Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení paušální úhradu v měsíčních splátkách.
1.4 Po vyhodnocení celkového objemu poskytnuté zdravotní péče v příslušném pololetí 2007 zdravotní pojišťovna provede úpravu paušální úhrady takto:
a) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2007 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, v rozpětí 98 - 102 % referenčního počtu bodů, výše paušální úhrady stanovená v bodu 1.1 se nemění; referenčním počtem bodů se rozumí počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v příslušném pololetí 2006. Do počtu vykázaných bodů se zahrnou pouze zdravotní výkony, které byly zdravotnickým zařízením zdravotní pojišťovně vykázány za 1. pololetí 2006 nejpozději do 31. října 2006 a zdravotní pojišťovnou uznány do 30. listopadu 2006 a za 2. pololetí 2006 vykázány nejpozději do 30. dubna 2007 a zdravotní pojišťovnou uznány do 31. května 2007,
b) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2007 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, nižší než 98 % referenčního počtu bodů, paušální úhrada podle bodu 1.1 se upraví vynásobením koeficientem změny výkonnosti, který se vypočte jako podíl vykázaného a uznaného počtu bodů v příslušném pololetí 2007 a referenčního počtu bodů,
c) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2007 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, vyšší než 102 % referenčního počtu bodů, upraví zdravotní pojišťovna paušální úhradu takto:


UPS = PS + (PS . PB/RPB - PS) . PKvn ;POZOR - dodržovat distributivní zákon-tj. přednost násobení (resp. dělení) před sčítáním (resp. odčítáním) !!!
kde:

UPS upravená paušální úhrada
PS paušální úhrada stanovená podle bodu 1.1
PB počet zdravotnickým zařízením vykázaných bodů za příslušné pololetí 2007 zdravotní pojišťovnou uznaných
RPB referenční počet bodů
PKvn průměrný koeficient variabilních nákladů
Koeficient PKvn se stanoví pro odbornost 809 ve výši 0,6 a pro ostatní odbornosti ve výši 0,4

1.5 Do paušální úhrady podle bodů 1.1 až 1.4 se nezahrnuje zdravotní péče poskytovaná pojištěncům z EU a nasmlouvané výkony mammografického screeningu.


2. Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů
2.1 Pro nasmlouvané výkony mammografického screeningu a pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809 podle seznamu výkonů, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.
2.2 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,87 Kč.

2.3 Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení stanovit celkovou výši úhrady zvlášť pro odbornost 809, zvlášť pro odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 a zvlášť pro nasmlouvané výkony mammografického screeningu, a to ve výši zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných zdravotních výkonů za příslušné pololetí 2007 ohodnocených podle seznamu výkonů ve znění platném ke dni 31. prosince 2005 s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.1 nebo 2.2.


Příloha č. 5 k vyhlášce č..../2006 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 8


1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,07 Kč pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu.

2. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,90 Kč pro ambulantní zdravotnická zařízení
a) v odbornosti 911,
b) která neposkytují zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu.

3. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 921 se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.
4. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 110 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 6, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 až 3. Tento objem se vypočte takto:


PBro . POPho/POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí 2006

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2006


5. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením v odbornosti 925 nad 110 % objemu vypočteného podle bodu 4, popřípadě upraveného podle bodu 6, se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,43 Kč, jde-li o poskytování zdravotní péče s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu, v ostatních případech v odbornostech 911 a 925 s hodnotou bodu ve výši 0,36 Kč, v odbornosti 921 s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč.
6. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2006 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
7. Ustanovení bodů 4 a 5 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2006. V těchto případech zdravotní pojišťovna může stanovit celkovou výši úhrady zdravotních výkonů zdravotnickým zařízením vykázaných v příslušném pololetí 2007 a zdravotní pojišťovnou uznaných ohodnocením podle seznamu výkonů platného ke dni 31.prosince 2006, s hodnotou bodu stanovenou v bodech 1, 2 nebo 3.
8. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2006, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení příslušného pololetí 2007.


Příloha č. 6 k vyhlášce č..../2006 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,99 Kč.

2. Pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,59 Kč. Tento objem se vypočte takto:

PBro . POPho/POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí 2006

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2006


3. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2006 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
4. Ustanovení bodu 2 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2006. V těchto případech zdravotní pojišťovna může stanovit celkovou výši úhrady zdravotních výkonů zdravotnickým zařízením vykázaných v příslušném pololetí 2007 a zdravotní pojišťovnou uznaných ohodnocením podle seznamu výkonů platného ke dni 31. prosince 2006 s hodnotou bodu podle bodu 1.
5. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, a zdravotní pojišťovnou uznané, zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2006, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení příslušného pololetí 2007.

Příloha č. 7 k vyhlášce č..../2006 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

1. Hodnota bodu se stanoví
a) ve výši 0,91 Kč vynásobené indexem 1,03 pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu,
b) ve výši 0,91 Kč vynásobené indexem 0,97 pro zdravotnická zařízení neposkytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu.

2. Zdravotní pojišťovna může stanovit celkovou výši úhrady zdravotních výkonů zdravotnickým zařízením vykázaných v příslušném pololetí 2007 a zdravotní pojišťovnou uznaných ohodnocením podle seznamu výkonů platného ke dni 31.prosince 2006 s hodnotou bodu stanovenou v bodu 1.
Vloženo: 29.03.2007 08:29
Přečteno:8422
Autor: David Mizera

Hlasů: 8 Hodnocení(jako ve škole): 2.63
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář