Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

Kategorie >>Různé>> Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě


Jeden z nejšílenějších zákonů našeho práva je ke stažení zde

 

ZÁKON

ze dne 14. března 2006

o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

(zákon o vyvlastnění)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1Předmět úpravy(1) Tento zákon upravuje podmínkya) odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni kpozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícíhověcnému břemeni k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastněnístanoveného zvláštním zákonem,b) poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo právaodpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě,c) zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnémubřemeni k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.(2) Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení upravená zvláštními právními předpisy1) nejsoutímto zákonem dotčena.

§ 2Základní pojmyPro účely tohoto zákona se rozumía) vyvlastněním odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícíhověcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanovenéhozvláštním zákonem,b) vyvlastňovaným ten, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby nebo kdok nim má právo odpovídající věcnému břemeni,c) vyvlastnitelem ten, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo kvyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, aby v jeho prospěch bylo k pozemku nebostavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim bylo zrušeno nebo omezeno právovyvlastňovaného odpovídající věcnému břemeni,d) vyvlastňovacím řízením řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo právaodpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě, o přechodu vlastnickéhopráva nebo o nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo1) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.2stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo právaodpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě,e) zástavním věřitelem ten, kdo má pohledávku zajištěnou zástavním právem navyvlastňovaném pozemku nebo stavbě,f) podzástavním věřitelem ten, kdo má pohledávku zajištěnou zastavením pohledávkyzajištěné zástavním právem na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě,g) vlastnickým právem také spoluvlastnictví více vlastníků,h) nájmem též podnájem.

 

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY VYVLASTNĚNÍ

§ 3(1) Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jenjestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních právvyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavběpotřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem.(2) Sleduje-li se vyvlastněním provedení změny ve využití nebo v prostorovémuspořádání území, včetně umísťování staveb a jejich změn2), lze je provést, jen jestliže jev souladu s cíli a úkoly územního plánování.

§ 4(1) Vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účeluvyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.(2) Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.(3) Není-li možné pozemek, stavbu nebo jejich část, popřípadě právo odpovídajícívěcnému břemenu užívat bez vyvlastňovaného pozemku, stavby nebo jejich částí či věcnéhobřemene buď vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi, lze na ně rozšířit vyvlastnění, jestližeo to vyvlastňovaný požádá, i když není nezbytné k dosažení daného účelu.

§ 5(1) Vyvlastnění je přípustné, jestliže vyvlastnitel učinil vše pro to, aby vyvlastňovanémubyl po dobu nejméně 6 měsíců znám účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem, a jestliževyvlastňovaný nepřijal včas návrh vyvlastnitele na získání potřebných práv k pozemku nebostavbě dohodou; lhůta, kterou vyvlastnitel stanoví vyvlastňovanému pro přijetí návrhu nauzavření smlouvy3), nesmí být kratší než 60 dnů.(2) Dohoda o získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě podle odstavce 1 musíobsahovat nárok vyvlastňovaného na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájenouskutečňování účelu převodu do 3 let od uzavření dohody.2) Zákon č. … /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3) § 43 až § 46 občanského zákoníku.3(3) Splnění podmínky podle odstavce 1 se nevyžaduje, není-li vyvlastňovaný znám, neníliznám jeho pobyt nebo nepodařilo-li se mu doručit na známou adresu v cizině.(4) Jsou-li pozemek nebo stavba ve spoluvlastnictví vyvlastňovaného a vyvlastnitele, lzevyvlastnění provést, jen jestliže účelu vyvlastnění nelze dosáhnout zrušením tohotospoluvlastnictví.

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA TŘETÍCH OSOB

§ 6Vyvlastněním zanikajía) zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebo stavbě,b) zajišťovací převod práva4) týkající se pozemku nebo stavby,c) nájem pozemku, stavby a jejich částí, není-li dále stanoveno jinak,d) věcné břemeno váznoucí na pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno jinak.

§ 7(1) Právo nájmu bytu vyvlastněním nezaniká.(2) Po vyvlastnění může pronajímatel vypovědět nájem bytu kromě důvodů uvedenýchve zvláštním právním předpise5) též tehdy, jestliže dalšímu užívání bytu nájemcem brání účelvyvlastnění. Právo nájemce na bytovou náhradu podle zvláštního právního předpisu6) nenídotčeno.

§ 8Vyvlastněním nezanikají nájem pozemku nebo jeho části, nájem nebytového prostorua věcná břemena, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbunadále zatěžovaly.

§ 9Zánikem práv uvedených v § 6 písm. a) a b) se dosud nesplatné zajištěné pohledávkystávají splatnými.ČÁST ČTVRTÁNÁHRADY PŘI VYVLASTNĚNͧ 10(1) Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada4) § 553 občanského zákoníku.5) § 711 občanského zákoníku.6) § 712 občanského zákoníku.4a) ve výši obvyklé ceny7) pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí a příslušenství,došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, nebob) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu8), došlo-li k omezení vlastnickéhopráva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí neboomezení práva odpovídajícího věcnému břemeni.(2) Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhradastěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobnýchnákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním.(3) Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, abyodpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění.V případě, že obvyklá cena podle odstavce 1 písm. a) by byla nižší než cena zjištěná podlecenového předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné.§ 11Místo náhrady uvedené v

§ 10 odst. 1 písm. a) se vyvlastňovanému poskytne jinýpozemek nebo stavba, dohodne-li se na tom s vyvlastnitelem; právo na vyrovnání rozdíluv obvyklé ceně vyvlastněného pozemku nebo stavby a náhradního pozemku nebo stavby není dotčeno.

§ 12 Zanikají-li vyvlastněním nájemní práva nebo věcná břemena váznoucí na pozemku nebostavbě, náleží nájemci a oprávněnému z věcného břemene náhrada ve výši ceny těchto práv8).

§ 13(1) Náhrady podle § 10 a 12 je vyvlastnitel povinen poskytnout jednorázově v penězích,a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění.(2) V případě, že osoba oprávněná k náhradě není známa, že není znám její pobyt nebo žeje v prodlení9), složí vyvlastnitel náhradu ve lhůtě podle odstavce 1 do úschovy u soudu 10).(3) Zemřela-li oprávněná osoba a není-li možné náhradu v průběhu dědického řízenívyplatit správci dědictví a ani dědicům, složí ji vyvlastnitel ve stanovené lhůtě u soudupříslušného k projednání dědictví nebo u soudního komisaře, pověřeného provést úkony vřízení o dědictví po zemřelé oprávněné osobě.

§ 14(1) Zaniklo-li vyvlastněním zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebostavbě nebo zajišťovací převod práva4) týkající se pozemku nebo stavby [§ 6 písm. a) a b)],poskytne vyvlastnitel náhradu podle § 10 až do výše dosud neuhrazené zajištěné pohledávky7) § 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňovánímajetku).8) § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňovánímajetku).9) § 522 občanského zákoníku.10) § 185a až 185h občanského soudního řádu.5s příslušenstvím zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo osobě oprávněné zezajišťovacího převodu práva, ledaže se práva na úhradu zajištěné pohledávky vzdali.(2) V rozsahu poskytnutého plnění podle odstavce 1 se vyvlastnitel zprostí své povinnostivůči vyvlastňovanému.

 

ČÁST PÁTÁ

VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ

§ 15 Vyvlastňovací úřad(1) Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým jea) obecní úřad obce s rozšířenou působností11),b) Magistrát hlavního města Prahy,c) magistrát územně členěného statutárního města.(2) Zastupitelstvo hlavního města Prahy a zastupitelstvo územně členěného statutárníhoměsta nemohou působnost vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské části neboměstské obvody.(3) Působnost podle tohoto zákona vykonávají vyvlastňovací úřady jako přenesenoupůsobnost.

§ 16 Příslušnost(1) K vyvlastňovacímu řízení je příslušný vyvlastňovací úřad, v jehož správním obvodu(území) se nachází pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká.(2) Nachází-li se pozemky nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, ve správním obvodu(území) dvou nebo více vyvlastňovacích úřadů, rozhodne nejbližší společně nadřízený správníorgán usnesením, který z nich vyvlastňovací řízení provede.(3) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízeníobec, jejíž obecní úřad je příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení, krajský úřadusnesením pověří jiný vyvlastňovací úřad působící v jeho správním obvodu provedenímvyvlastňovacího řízení. Obdobně se postupuje i v případě, že účastníkem vyvlastňovacího řízení je osoba, jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj.(4) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízeníhlavní město Praha a příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení je Magistrát hlavníhoměsta Prahy, ústřední správní úřad ve věcech vyvlastnění 12) usnesením pověří jinývyvlastňovací úřad provedením vyvlastňovacího řízení.11) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenoupůsobností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.12) § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,ve znění pozdějších předpisů.6(5) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízeníkraj, jehož krajský úřad je příslušným odvolacím správním orgánem, ústřední správní úřad vevěcech vyvlastnění 12) usnesením pověří provedením odvolacího řízení jiný odvolací správníorgán.

§ 17 Účastníci řízení(1) Účastníky vyvlastňovacího řízení jsou vyvlastnitel, vyvlastňovaný, zástavní věřitel,podzástavní věřitel, oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemeni váznoucímu napozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká, a nájemce pozemku nebo stavby, jichž sevyvlastnění týká, nebo jejich částí s výjimkou nájemce bytu.(2) Byla-li stavba nebo pozemek, jichž se vyvlastnění týká, převedena k zajištění práva4),jsou účastníky vyvlastňovacího řízení také oprávněný a povinný z tohoto práva.(3) Jsou-li pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká, předmětem neskončenéhodědického řízení, nebo zemřel-li některý z účastníků vyvlastňovacího řízení uvedený vodstavci 1 nebo 2, jsou účastníky vyvlastňovacího řízení správce dědictví nebo, nepatří-lidotčený majetek do správy dědictví, dědici zůstavitele, popřípadě stát, má-li mu dědictvípřipadnout podle zvláštního právního předpisu13).(4) Účastníkům, kteří nejsou známi, jejichž pobyt není znám nebo kterým se nepodařilodoručit na známou adresu v cizině, vyvlastňovací úřad ustanoví opatrovníka.

§ 18 Zahájení řízení(1) Vyvlastňovací řízení lze zahájit jen na žádost vyvlastnitele.(2) Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení musí obsahovat kromě náležitostístanovených zvláštním právním předpisem14) zejménaa) označení pozemku nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, a práv třetích osob na nichváznoucích,b) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro vyvlastnění(§ 3 až 5),c) údaj o tom, jakého vyvlastnění se vyvlastnitel domáhá,d) údaj o tom, v jaké lhůtě a jakým způsobem vyvlastnitel zahájí uskutečňování účeluvyvlastnění.(3) K žádosti je vyvlastnitel povinen připojita) výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy o pozemku nebo stavbě, jichž sevyvlastnění týká,b) listiny prokazující vlastnictví a jiná věcná práva k pozemku nebo stavbě, jichž sevyvlastnění týká, nelze-li je zjistit z údajů uvedených v Katastru nemovitostí Českérepubliky,13) § 462 občanského zákoníku.14) § 45 odst.1 správního řádu.7c) kopii územního rozhodnutí, vyžaduje-li jeho vydání pro daný účel vyvlastnění zvláštníprávní předpis2) a není-li stavební úřad, který je vydal, současně vyvlastňovacím úřadem,d) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění uvedené v § 5,e) znalecký posudek potřebný ke stanovení výše náhrad podle § 10 odst. 1 vyhotovený nažádost vyvlastňovaného nebo s jeho souhlasem na žádost vyvlastnitele.

§ 19Postup v řízení(1) O zahájení vyvlastňovacího řízení uvědomí vyvlastňovací úřad písemně kroměúčastníků řízení též příslušný katastrální úřad. O zahájeném vyvlastňovacím řízení zapíšekatastrální úřad do Katastru nemovitostí České republiky poznámku, týká-li se nemovitosti,která je v něm evidována.(2) Uvědomění podle odstavce 1 se doručuje účastníkům řízení do jejich vlastních rukou.(3) Právní úkony, kterými vyvlastňovaný po doručení uvědomění o zahájenívyvlastňovacího řízení převádí, pronajímá nebo jinak zatěžuje pozemek nebo stavbu, kterýchse vyvlastnění týká, jsou neplatné. Při vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonnápředkupní práva k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě. O tomto následku musí býtvyvlastňovaný poučen v uvědomění o zahájení řízení.(4) Za omezení podle odstavce 3 je vyvlastnitel povinen poskytnout vyvlastňovanémunáhradu v prokázané výši újmy způsobené tímto omezením.

§ 20 Znalecký posudek(1) Náhrada uvedená v § 10 odst. 1 se stanoví na základě znaleckého posudku,vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, nebo znaleckého posudku, vyhotoveného na žádostvyvlastnitele, jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas; znalecké posudky nesmí být přizahájení řízení starší 90 dnů. Nedošlo-li k vyhotovení znaleckého posudku na žádostvyvlastňovaného a ani vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě posudku znalceustanoveného vyvlastňovacím úřadem.(2) Vyvlastňovaný a každý, kdo pozemek nebo stavbu užívá z jakéhokoliv právníhodůvodu nebo i bez právního důvodu, je povinen umožnit znalci ustanovenémuvyvlastňovacím úřadem prohlídku pozemku nebo stavby potřebnou k vypracování posudku,jestliže mu znalec prokazatelně oznámil dobu prohlídky alespoň 3 týdny předem.(3) Nesplní-li vyvlastňovaný povinnost podle odstavce 2, znalec vypracuje posudekpodle údajů, které lze opatřit jinak. Vyvlastňovaný v tomto případě nemůže vznášet námitkyproti ocenění uvedenému ve znaleckém posudku.(4) Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel.

§ 21 Povinnosti vyvlastňovaného(1) Náhradu nákladů uvedených v § 10 odst. 2 a jejich výši je povinen prokázatvyvlastňovaný, a to i prostřednictvím znaleckého posudku vyhotoveného na jeho žádost.(2) Ustanovení § 20 odst. 4 zde platí obdobně.

§ 22 Ústní jednání(1) Ústní jednání nařídí vyvlastňovací úřad tak, aby o něm byli účastníci řízení a dalšíosoby, jejichž přítomnosti je třeba, uvědoměni nejméně 30 dnů přede dnem, kdy se má konat.(2) Námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněnynejpozději při ústním jednání; k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží.O tomto následku musí být účastníci poučeni v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení.(3) Zmeškání lhůty podle odstavce 2 nelze prominout.

§ 23 Přerušení a zastavení řízení(1) Vyvlastňovací úřad přeruší vyvlastňovací řízení, jestliže o stejném pozemku, stavběnebo věcném břemenu již probíhá jiné vyvlastňovací řízení, a to až do doby, než bude dřívezahájené řízení pravomocně skončeno.(2) Vyvlastňovací úřad zastaví vyvlastňovací řízení, jestližea) již v jiném vyvlastňovacím řízení bylo pravomocně rozhodnuto o vyvlastnění vůčistejnému pozemku, stavbě nebo věcném břemeni způsobem, jenž vylučuje provéstnavrhované vyvlastnění,b) v průběhu řízení došlo k dohodě o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebnýchk uskutečnění účelu vyvlastnění.(3) Proti rozhodnutí o zastavení vyvlastňovacího řízení vydanému podle odstavce 2písm. b) se nelze odvolat.(4) Zastaví-li vyvlastňovací úřad vyvlastňovací řízení z důvodu zpětvzetí žádosti, jevyvlastnitel povinen nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, která mu vzniklav souvislosti s podáním žádosti, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak.(5) Je-li předmětem vyvlastnění nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí,vyvlastňovací úřad oznámí zastavení vyvlastňovacího řízení katastrálnímu úřadu ke zrušenípoznámky bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení.Rozhodnutí 9

§ 24(1) Nebude-li za řízení prokázáno, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnitelemnavržené vyvlastnění (§ 3 až 5), vyvlastňovací úřad žádost vyvlastnitele zamítne. Je-lipředmětem vyvlastnění nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí, vyvlastňovacíúřad oznámí zamítnutí žádosti katastrálnímu úřadu ke zrušení poznámky bezodkladně ponabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění. Ustanovení § 23 odst. 4 zdeplatí obdobně.(2) Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění (§ 3 až 5) bylysplněny,a) rozhodne o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě, jichžse vyvlastnění týká, postačuje-li k naplnění účelu vyvlastnění, nebo o omezenívlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene ve prospěchvyvlastnitele a vymezí jeho obsah, bude-li tím naplněn účel vyvlastnění, anebo o odnětívlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo stavbě a o jeho přechodu navyvlastnitele, vyžaduje-li to účel vyvlastnění,b) rozhodne, která práva spojená s pozemkem, stavbou nebo jejich částí vyvlastněnímnezaniknou,c) určí výši náhrady pro vyvlastňovaného, jakož i pro nájemce a oprávněného z věcnéhobřemene, jejichž práva vyvlastněním zanikají, a uloží vyvlastniteli, aby jim náhradyzaplatil ve lhůtě, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí (§ 10 a 12),d) dojde-li k dohodě podle § 11, určí, jaký pozemek nebo stavba přechází do vlastnictvívyvlastňovaného, popřípadě rozhodne též o vyrovnání rozdílu v obvyklé ceněvyvlastněného pozemku nebo stavby a náhradního pozemku nebo stavby, včetně lhůtyk poskytnutí plnění, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí,e) určí, jakou částku z náhrady pro vyvlastňovaného je vyvlastnitel povinen poskytnoutzástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo osobě oprávněné ze zajišťovacíhopřevodu práva na úhradu zajištěných pohledávek (§ 14),f) uloží vyvlastniteli, aby nahradil vyvlastňovanému jím vynaložené náklady na vyhotoveníznaleckého posudku (§ 20 odst. 4 a § 21 odst. 2), a určí k tomu přiměřenou lhůtu,g) určí, v jaké lhůtě a jakým způsobem je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účeluvyvlastnění; lhůta nesmí být delší než 2 roky od právní moci rozhodnutí.(3) V poučení rozhodnutí vydaného podle odstavce 2 vyvlastňovací úřad uvedea) poučení o tom, za jakých podmínek vyvlastnitel složí náhradu do úschovy u soudu,popřípadě u soudu příslušného k projednání dědictví nebo u soudního komisaře,pověřeného provést úkony v řízení o dědictví po zemřelé oprávněné osobě (§ 13 odst. 2a 3),b) poučení o možnosti a podmínkách zrušení vyvlastnění,c) poučení o lhůtě k odvolání proti rozhodnutí a o tom, u kterého správního orgánu seodvolání podává a který správní orgán o něm rozhoduje,d) poučení o tom, za jakých podmínek a v jaké lhůtě se účastníci mohou domáhat, abyvyvlastnění bylo projednáno v občanském soudním řízení15).

§ 25(1) Rozhodnutí vydané podle § 24 nelze oznámit ústním vyhlášením.15) § 244 až 250t občanského soudního řádu.10(2) Odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí vydanému podle § 24 odst. 2 nelzevyloučit.(3) Směřuje-li odvolání jen proti jednomu z výroků rozhodnutí, nenabývají právní mociani ostatní výroky; to neplatí, bylo-li odvolání podáno jen proti výroku uvedenému v § 24odst. 2 písm. e) nebo v § 24 odst. 2 písm. f) anebo jen proti výroku o náhradě nákladů řízení.(4) Lhůtu určenou podle § 24 odst. 2 písm. g) může vyvlastňovací úřad samostatnýmrozhodnutím prodloužit na žádost vyvlastnitele podanou ještě před jejím uplynutím, a to jenv případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a nejdéle o další 2 roky.

 

ČÁST ŠESTÁ

ZRUŠENÍ VYVLASTNĚNÍ

§ 26(1) Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnůode dne uplynutí lhůty určené podle § 24 odst. 2 písm. c) nebo nezahájil-li vyvlastniteluskutečňování účelu vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 2 písm. g) nebo prodlouženépodle § 25 odst. 4, popřípadě bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbyloplatnosti územní rozhodnutí určující využití pozemku nebo stavby pro daný účel,vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, že provedené vyvlastnění se zrušuje.(2) Práva, která byla vyvlastňovanému odňata nebo omezena, vyvlastňovaný znovunabývá dnem právní moci rozhodnutí vydaného podle odstavce 1. Účinky spojenés vyvlastněním, které nastaly podle § 6, § 7 odst. 2 a § 9, však zůstávají zachovány.(3) Vyvlastňovaný je povinen do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí vydaného podleodstavce 1 vrátit vyvlastniteli náhrady, které vyplatil podle § 10 odst. 1; podle § 10 odst. 2 vevýši, která dosud nebyla vyvlastňovaným skutečně vynaložena. Byla-li vyvlastňovanémuposkytnuta náhrada podle § 11, přechází dnem právní moci rozhodnutí vydaného podleodstavce 1 poskytnutý jiný pozemek nebo stavba zpět do vlastnictví vyvlastnitele.

§ 27 Bylo-li vyvlastnění postupem podle § 26 odst. 1 zrušeno, je vyvlastnitel povinen nahraditvyvlastňovanému škodu a jinou újmu, která mu vznikla v souvislosti s vyvlastněním, ledažeby ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak.

 

ČÁST SEDMÁ

PROJEDNÁNÍ VYVLASTNĚNÍ V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

§ 28(1) K řízení ve věci vyvlastnění, která má být projednána v občanském soudním řízení 15),je v prvním stupni příslušný krajský soud.11(2) Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby věc vyvlastnění byla projednánav občanském soudním řízení 15), musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutívyvlastňovacího úřadu; zmeškání této lhůty nelze prominout.(3) Podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí vyvlastňovacíhoúřadu.

 

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 29 Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se ve vyvlastňovacím řízení podle správníhořádu16). Ustanovení o doručování veřejnou vyhláškou17) nelze použít v řízení podle tohotozákona, s výjimkou doručování neznámým účastníkům nebo účastníkům neznámého pobytuči sídla.

§ 30 Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v občanském soudním řízení ve věcechvyvlastnění podle občanského soudního řádu18).

§ 31 Žádosti na vyvlastnění, o nichž bylo řízení zahájeno přede dnem účinnosti tohoto zákonaa dosud nebylo pravomocně skončeno, se projednají a rozhodnou podle právní úpravy účinnéode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost vyvlastnitele podle § 5 odst. 1 učinit všepro to, aby vyvlastňovanému byl po dobu nejméně 6 měsíců znám účel vyvlastnění stanovenýzvláštním zákonem se neuplatní.

§ 32 Zrušuje se vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků,porostů a práv k nim.16) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.17) § 25 správního řádu.18) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.12

 

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 33 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v.r.

Klaus v.r.

Paroubek v.r.


Vloženo: 24.11.2007 00:07
Přečteno:3226
Autor: David Mizera

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (1)

   -     Nový Komentář
Autor:
 nick
Datum:
  18.04.2009 15:11:07
reagovat

Chci se jen zeptat,kdo má nastarost opravu plotu?když není náš,ale přesto vedle našeho baráku,Děkuji Kratochvílová