Smlouva o pronájmu bytu

Kategorie >>Zákony a normy>> Smlouva o pronájmu bytuSmlouva o nájmu bytu na dobu určitou


 


Smluvní strany:


Pronajímatel:


jméno a příjmení:


trv. bydliště:


rodné. č., č.OP :


kontaktní spojení :


a


Nájemce:


jméno a příjmení:


trv. bydliště:


rodné č., č.OP :


kontaktní spojení :


 


uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou:


I.


Předmět nájmu


Předmětem nájmu je byt:


adresa :


sestávající se z místností:


kategorie :


patro :


zařízené :


II.


Prohlášení pronajímatele


Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem předmětného bytu, specifikované v čl. I. této smlouvy a že je oprávněn předmětný byt přenechat do nájmu nájemci na dobu určitou v souladu s touto smlouvou.


III.


Zařízení bytu


Pronajímatel přenechává předmětný byt nájemci za účelem bydlení.


IV.


Doba nájmu


Pronajímatel přenechává do používání předmět nájmu specifikovaný článkem I. této smlouvy nájemci


.Obě smluvní strany se dohodly, že se písemně vyrozumí o zájmu prodloužení této smlouvy, a to nejpozději 31 dnů před koncem nájemního poměru.


 


V.


Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
 1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výhradně k bydlení pro osoby:
jméno:


Nájemce není oprávněn předmět nájmu dále pronajmout nebo přenechat jiným osobám, které nebyly písemně odsouhlaseny pronajímatelem. Pokud tak nájemce učiní, bude toto jednání považováno jako hrubé porušení této smlouvy a Občanského zákoníku.
 1. Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci nerušený výkon jeho práv.
 2. Pokud nájemce svým zaviněním nebo zaviněním osob, kteří s ním bydlí či nájemce navštěvují, způsobí škodu na předmětu nájmu nebo na předmětech, vybavení a zařízení, které jsou v nájmu, nebo na společných prostorách domu, kde se nachází předmět nájmu, nahradí ji pronajímateli v plném rozsahu.
 3. Veškeré škody a závady vzniklé na předmětu nájmu nebo na jeho zařízení a vybavení, je nájemce povinen bez zbytečného odkladu nahlásit pronajímateli a umožnit mu vstup do bytu za účelem jejich zjištění a případného odstranění nebo kontroly provedené opravy. V případě porušení této povinnosti ze strany nájemce, zodpovídá nájemce za případné další takto vzniklé škody.
 4. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele. V případě porušení této povinnosti ze strany nájemce je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.
 5. Nájemce se zavazuje dodržovat veškeré technické normy, které se váží k předmětu nájmu, zejména předpisy hygienické a požární a dodržovat Domovní řád, pokud je vydán.
 6. Nájemce byl upozorněn, že veškeré škody způsobené na jeho majetku nepřecházejí na pojistné smlouvy pronajímatele.
 7. Nájemce může chovat v předmětu nájmu zvěř jen s písemným souhlasem pronajímatele.
 8. Nájemce je povinen umožnit, po předchozím telefonickém nebo písemném oznámení, kdy toto oznámení musí být učiněno nejméně 24 hodin před zamýšleným vstupem do bytu, pronajímateli vstup do bytu za účelem kontroly stavu předmětu nájmu. Takováto kontrola pronajímatele resp. vstup do předmětu nájmu bude učiněn vždy za přítomnosti nájemce.
Pronajímatel si ponechává jednu sadu klíčů od předmětu nájmu v zapečetěné obálce podepsané nájemcem. V případě nouze (havárie vody atp.) je pronajímatel oprávněn obálku otevřít a vstoupit do předmětu nájmu i bez přítomnosti nájemce. O takovémto vstupu do předmětu nájmu bez přítomnosti nájemce je pronajímatel povinen bez zbytečného prodlení informovat nájemce a provést nové uložení klíčů do neporušené obálky.


Nájemce je oprávněn vyměnit vložku zámku a změnit klíče od vstupních dveří do předmětu nájmu. V takovém případě je nájemce povinen bez zbytečného prodlení informovat o změně klíčů pronajímatele a zajistit, aby měl pronajímatel k dispozici nové klíče v zapečetěné obálce.
 1. Jestliže nebude předmět nájmu více jak třicet dní užíván, je nájemce povinen tuto skutečnost předem pronajímateli oznámit a dohodnout se na zajištění provozu a kontroly předmětu nájmu.
VI.


Skončení nájmu
 1. Nájemní poměr podle této smlouvy končí:

 1. uplynutím doby uvedené v čl. IV. smlouvy,
 2. výpovědí ze strany pronajímatele s výpovědní lhůtou 6 měsíců, přičemž tato lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi nájemci. Pokud by nájemce zmařil doručení výpovědi, začíná výpovědní lhůta běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zásilka s výpovědí uložena na poště,
 3. výpovědí ze strany nájemce s výpovědní lhůtou 2 měsíce, přičemž tato lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi pronajímateli. Pokud by pronajímatel zmařil doručení výpovědi, začíná výpovědní lhůta běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zásilka s výpovědí uložena na poště. Pokud nájemce vypoví tuto smlouvu bez předchozího souhlasu pronajímatele a opustí předmět nájmu bez dodržení a řádného zaplacení nájemného za měsíce výpovědní lhůty, propadá složená kauce dle této smlouvy ve prospěch pronajímatele jako smluvní pokuta, čímž není dotčena povinnost nájemce uhradit případné nedoplatky na nájemném včetně nedoplatků zálohově hrazených služeb, vyplývající z vyúčtování těchto plateb za odbydlené měsíce.

 1. Nájemní poměr lze dále vypovědět nájemcem, jestliže pronajímatel i přes upozornění nájemce hrubým způsobem porušuje své povinnosti pronajímatele stanovené touto smlouvou. V takovém případě (a pronajímatel s touto formulací výslovně souhlasí) je nájemce oprávněn nájemní vztah ukončit výpovědí s okamžitou platností, přičemž se na nájemce nevztahuje smluvní pokuta za nedodržení dvouměsíční výpovědní lhůty a pronajímatel je povinen složenou kauci řádně vyúčtovat a navrátit nájemci dle odst. VII. této smlouvy. V případě, že pronajímatel zmaří doručení takové výpovědi, považuje se za den výpovědi třetí den uložení takové zásilky s výpovědí na poště.
 2. Při skončení nájemního poměru je nájemce povinen předmět nájmu odevzdat pronajímateli ve stavu způsobilém k užívání s přihlédnutím k přiměřenému opotřebení při řádném užívání a údržbě. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli všechny škody, jejichž povaha nebude odpovídat obvyklému opotřebení, zejména pak všechny škody, které na předmětu nájmu, jeho vybavení a zařízení, případně škody na společných prostorách domu, ve kterém se nachází předmět nájmu, způsobil on sám nebo osoby, kterým nájemce umožnil do předmětu nájmu vstup. O předání a převzetí bytu, případně jeho zařízení se sepíše protokol, který podepíší obě smluvní strany.
 3. Pokud nájemce předmět nájmu nevyklidí a byt fyzicky nepředá pronajímateli ani do 15 dnů ode dne ukončení nájemního poměru, nájemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pronajímatel oprávněn za přítomnosti právního zástupce na náklad nájemce jeho věci vyklidit a uskladnit, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Při skončení nájemního poměru nájemci náhradní byt ani ubytování, ani náhradní nájem či podnájem nenáleží.
XI.


Závěrečná ustanovení
 1. Pokud se v této smlouvě hovoří o dnech, vždy se rozumí, pokud není výslovně uvedeno jinak, dny kalendářní.
 2. Tato smlouva se řídí ustanovením Občanského zákoníku.
 3. Případné změny osobních údajů jsou smluvní strany povinny oznámit do sedmi dnů od provedení změny.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
 5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou za souhlasu obou stran.
 6. Strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z toho 1 obdrží pronajímatel, 1 nájemce.
 


V Praze dne: ….


 


 


 


 


........…………............................. ....................................…………


pronajímatel                                                    nájemce


Vloženo: 25.06.2009 12:21
Přečteno:43112
Autor: David Mizera

Hlasů: 183 Hodnocení(jako ve škole): 1.54
 

Komentáře (8)

   -     Nový Komentář
Autor:
 VILIAM
Datum:
  18.01.2010 17:56:39
reagovat

h

Autor:
 nov
Datum:
  08.04.2011 11:12:51
reagovat

Nenašla jsem zmínku o placení nájemného a eventuálních sankcích

Autor:
 David Mizera
Datum:
  08.04.2011 17:13:49
reagovat

no, mozny to je ,todle je jedna ze moznych druhu smluv, mam asi i jiny

Autor:
 David Mizera
Datum:
  08.04.2011 17:20:32
reagovat

http://www.mizici.com/article.php?aid=673 , mrkni se tam

Autor:
 johny
Datum:
  21.03.2012 18:55:03
reagovat

tahle smlouva pokud je myslena jako smlouva najemni ma nekolik naprosto fatalnich nedostatku, podle zde daneho zneni je to smlouva o vypujcce, nikoli smlouva o najmu bytu, obligatorni nalezitosti stanovenou zakonem je vyse najemneho. Co se tyka vypovedi, pronajimatel muze vypovedet najem pouze v pripadech stanovenych zakonem a to v §711 Obcanskeho zakoniku, takze radim pozor na tuto smlouvu a nepouzivat, nebot je jako najemni naprosto spatna

Autor:
 dm
Datum:
  26.03.2012 15:37:06
reagovat

zajimavy, ze je od pravnika :)

Autor:
 někdo
Datum:
  20.10.2012 09:34:55
reagovat

nejsem právník, ale tahle smlouva má fakt velký nedostatky

Autor:
 dm
Datum:
  21.10.2012 07:18:29
reagovat

delal to pravnik cece :)