Doping pro rok 2007

Kategorie >>Posilování>> Doping pro rok 2007


SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2007

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX - MEZINÁRODNÍ STANDARD

Platný od 1. ledna 2007Užití všech léků je limitováno terapeuticky odůvodněnými účely.
V případě nesrovnalostí platí originální anglické znění.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):


a. Exogenní* AAS, zahrnující:

1-androstendiol (5a -androst-1-en-3b ,17 -diol );
1-androstendion (5a -androst-1-en-3,17-dion);
bolandiol (19-norandrostendiol);
bolasteron; boldenon;
boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion);
calusteron;
clostebol;
danazol (17a -ethynyl-17b -hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17b -hydroxy-17a -methylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymetObrázekhyltestosteron (17a -methyl-5a -androst-2-en-17b -ol);
drostanolon;
ethylestrenol (19-nor-17a -pregn-4-en-17-ol);
fluoxymesteron;
formebolon;
furazabol (17b -hydroxy-17a -methyl-5a -androstano[2,3-c]-furazan);
gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17b -dihydroxyandrost-4-en-3-on);
mestanolon;
mesterolon;
metenolon;
methandienon (17b -hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dien-3-on);
methandriol;
methasteron (2a , 17a - dimethyl-5a -androstan-3-on-17 -ol);
methyldienolon (17b -hydroxy-17a -methylestra-4,9-dien-3-on);
methyl-1-testosteron (17 -hydroxy-17a -methyl-5a -androst-1-en-3-on);
methylnortestosteron (17b -hydroxy-17a -methylestr-4-en-3-on);
methyltrienolon (17 -hydroxy-17a -methylestra-4,9,11-trien-3-on);
methyltestosteron;
miboleron;
nandrolon;
19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion);
norboleton;
norclostebol;
norethandrolon;
oxabolon;
oxandrolon;
oxymesteron;
oxymetholon;
prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5a -etioallocholan-17b -tetrahydropyranol);
quinbolon;
stanozolol;
stenbolon;
1-testosteron (17b -hydroxy-5a -androst-1-en-3-on);
tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17b -ol-3-on);
trenbolon a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní** AAS:

Androstendiol (androst-5-en-3b,17b-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dehydroepiandrosteron (DHEA),
dihydrotestosteron,
testosteron
a následující metabolity a isomery:
5a -androstan-3a ,17a -diol
androst-5-en-3b ,17a -diol
5a -androstan-3a ,17b -diol
4-androstendiol (androst-4-en-3b ,17b -diol)
5a -androstan-3b ,17a -diol
5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
5a -androstan-3b ,17b -diol
epi-dihydrotestosteron
androst-4-en-3a ,17a -diol
3a -hydroxy-5a -androstan-17-on
androst-4-en-3a ,17b -diol
3b -hydroxy-5a -androstan-17-on
androst-5-en-3b ,17a -diol
19-norandrosteron
androst-5-en-3a ,17a -diol
19-noretiocholanolon
androst-5-en-3a ,17b -diol

V případech, kdy může tělo produkovat androgenní anabolický steroid přirozeně, bude se mít za to, že Vzorek obsahuje tuto Zakázanou látku, když se koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr ve Vzorku Sportovce odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí tak, že neodpovídá normální endogenní produkci. Nebude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku v takovém případě, pokud Sportovec podá důkaz, že je koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo příslušný poměr ve Vzorku Sportovce způsoben patologickým nebo fyziologickým stavem.

Pokud lze podle spolehlivé analytické metody (např. IRMS) prokázat, že je Zakázaná látka exogenního původu, nahlásí laboratoř Pozitivní laboratorní nález ve všech případech a při jakékoliv koncentraci. V takovém případě není nutné provádět další šetření.

I když se výsledek analýzy neodchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ Zakázané látky, ale existují známky použití Zakázané látky, jako např. porovnání s endogenními referenčními profily steroidů, provede příslušná Antidopingová organizace další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je výsledek způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem, nebo je následkem exogenního původu Zakázané látky.

Pokud laboratoř nahlásila poměr testosteronu k epitestosteronu v moči větší než 4:1 a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ Zakázané látky, bude provedeno další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je výsledek způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem, nebo je následkem exogenního původu Zakázané látky. Pokud spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) prokázala exogenní původ Zakázané látky, není nutné provádět další šetření, a bude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) a nejsou k dispozici minimálně 3 předchozí testy, bude zjištěn longitudinální profil Sportovce tím, že bude příslušnou Antidopingovou organizací v následujících 3 měsících minimálně třikrát testován bez předešlého oznámení. Pokud longitudinální profil Sportovce, který se podrobil následným testům, není fyziologicky normální, bude se to považovat za Pozitivní laboratorní nález.

V extrémně vzácných individuálních případech může být ve Vzorku moče nalezen boldenon endogenního původu ve velice malých koncentracích (ng/ml). Pokud laboratoř takový nález nahlásila a použití spolehlivé analytické metody (např. IRMS) neprokázalo exogenní původ Zakázané látky, může být provedeno další šetření provedením následných testů. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS), bude zjištěn longitudinální profil sportovce tím, že bude Sportovec příslušnou Antidopingovou organizací v následujících 3 měsících minimálně třikrát testován bez předešlého oznámení. Pokud longitudinální profil Sportovce, který se podrobil následným testům, není fyziologicky normální, bude se to považovat za Pozitivní laboratorní nález.

Pokud laboratoř nahlásila Pozitivní laboratorní nález 19-norandrosteronu, bude se to považovat za vědecký a přesvědčivý důkaz exogenního původu Zakázané látky. V takovém případě není nutné provádět další šetření.

V případě, že Sportovec nebude spolupracovat při dalších šetřeních, bude to mít za následek prohlášení, že Vzorek Sportovce obsahuje Zakázanou látku.

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Clenbuterol,
tibolon,
zeranol,
zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny S1i:
* "exogenní" se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat přirozeně.
** "endogenní" se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.

S2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

Následující látky, včetně dalších látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky, a jejich uvolňující faktory, jsou zakázány:

1. Erytropoetin (EPO);
2. Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF);
3. Gonadotropiny (LH, hCG), zakázáné jen u mužů;
4. Insulin;
5. Kortikotropiny.

Pokud Sportovec nemůže prokázat, že koncentrace byla způsobena fyziologickým či patologickým stavem, bude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku (jak je uvedeno výše) v případech, kdy koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů či indikátorů a/nebo příslušné poměry ve Vzorku Sportovce natolik překročí hodnoty obyčejně zjištěné u lidí tak, že neodpovídají normální endogenní produkci.

Pokud laboratoř nahlásila, po užití spolehlivé analytické metody, že Zakázaná látka je exogenního původu, bude se mí za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku a bude oznámen Pozitivní laboratorní nález.

Přítomnost dalších látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky, diagnostických indikátorů nebo uvolňujících faktorů hormonu uvedeného výše nebo jiného nálezu, který prokazuje, že nalezená látka je exogenního původu, bude považována za důkaz užití Zakázané látky a oznámena jako Pozitivní laboratorní nález.

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni.

Výjimkou jsou formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin, pro které je při inhalaci nutné udělení zkrácené terapeutické výjimky.

I když byla udělena jakákoli forma terapeutické výjimky, bude nález salbutamolu (volný plus glukuronid) vyšší než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči považován za Pozitivní laboratorní nález pokud Sportovec neprokáže, že abnormální výsledek byl způsoben terapeutickým užíváním salbutamolu v inhalaci.

S4. LÁTKY S ANTIESTROGENNÍ AKTIVITOU

Následující skupiny antiestrogenních látek jsou zakázané:

1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:
Anastrozol,
letrozol,
aminoglutetimid,
exemestan,
formestan,
testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Modulátory selektivních estrogenních receptorů (SERM), zahrnující:
Raloxifen,
tamoxifen,
toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:
Klomifen,
cyklofenil,
fulvestrant, ale ne s omezením pouze na ně.

S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY

Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují:

Diuretika*,
epitestosteron,
probenecid,
inhibitory alfa-reduktázy (např. finasterid, dutasterid),
plasmaexpandery (např. albumin, dextran, hydroxyetylškrob)
a další látky s podobným biologickým účinkem či účinky.

Diuretika zahrnují:

Acetazolamid,
amilorid,
bumetanid,
furosemid,
chlortalidon,
indapamid,
kanrenon,
kyselina etakrynová,
metolazon,
spironolakton,
thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid),
triamteren
a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drosperinonu, který není zakázaný).

* Terapeutická výjimka není platná, pokud moč Sportovce obsahuje diuretika ve spojení s prahovou nebo podprahovou hladinou jiné Zakázané látky.

ZAKÁZANÉ METODY

M1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU


Zakázané je následující:

1. Krevní doping, včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.
2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty (např.krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

1. Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingových kontrolách je zakázané. To zahrnuje cévkování a záměnu a/nebo úpravu moči, ale ne s omezením pouze na ně.
2. Nitrožilní infúze jsou zakázané kromě legitimních lékařských ošetření.

M3. GENOVÝ DOPING

Neterapeutické použití buněk, genů, genových elementů, nebo modifikace exprese genů, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S1 až S5 a M1 až M3 uvedených výše jsou při soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA


Všechna stimulancia (včetně obou jejich případných optických (D- a L-) isomerů) jsou zakázaná, s výjimkou derivátů imidazolu v případě jejich místního užití a stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2007.

Stimulancia zahrnují:

Adrafinil,
adrenalin**,
amfepramon,
amfetaminil,
amifenazol,
amfetamin,
benzfetamin,
benzylpiperazin,
bromantan,
lobenzorex,
cropropamid,
crotetamid,
cyklazodon,
dimetylamfetamin,
efedrin****,
etamivan,
etilefrin,
etylamfetamin,
famprofazon,
fenbutrazát,
fendimetrazin,
fenetylin,
fenfluramin,
fenkamfamin,
fenkamin,
fenmetrazin,
fenprometamin,
fenproporex,
fentermin,
4-fenylpiracetam (karfedon),
furfenorex,
heptaminol,
isomethepten,
levmetamfetamin,
katin***,
kokain,
mefenorex,
mefentermin,
meklofenoxát,
metamfetamin (D-),
metylefedrin****,
metylendioxyamfetamin,
metylendioxymetamfetamin,
metylfenidát,
mezokarb,
modafinil,
niketamid,
norfenefrin,
norfenfluramin,
oktopamin,
ortetamin,
oxilofrin,
parahydroxyamfetamin,
pemolin,
pentetrazol,
p-metylamfetamin,
prolintan,
propylhexedrin,
selegilin,
sibutramin,
strychnin,
tuaminoheptan
a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky****.

* Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2007 (bupropion, kofein, fenylefrin, fenylpropanolamin, pipradrol, pseudoefedrin, synefrin) nejsou považovány za Zakázané látky.
** Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně (např. nosní, oční aplikace) není zakázaný.
*** Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.
**** Efedrin a metylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.

Stimulancium neuvedené výslovně mezi příklady v tomto oddíle bude považováno za specifickou látku pouze pokud Sportovec prokáže, že jeho všeobecná dostupnost v běžných léčebných přípravcích umožňuje neúmyslné porušení antidopingových pravidel, nebo je u něj menší pravděpodobnost, že bude úspěšně zneužito jako dopingová látka.

S7. NARKOTIKA

Následující narkotika jsou zakázaná:

Buprenorfin,
dextromoramid,
diamorfin(heroin),
fentanyl a jeho deriváty,
hydromorfon,
metadon,
morfin,
oxykodon,
oxymorfon,
pentazocin,
petidin.

S8. KANABINOIDY

Kanabinoidy (např. hašiš, marihuana) jsou zakázané.

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané. Jejich užití vyžaduje terapeutickou výjimku.

Jiné způsoby injekční aplikace (nitrokloubní, do okolí kloubu, do okolí šlachy, epidurální, do kůže) a inhalační aplikace vyžadují zkrácenou terapeutickou výjimku s výjimkou níže uvedených.

Lokální přípravky podávané na potíže kožní (včetně iontoforézy/fonoforézy), ušní, nosní, oční, potíže okolí řitního otvoru, sliznice úst a dásní nejsou zakázané a nevyžadují žádnou formu terapeutické výjimky.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL


Alkohol (etanol) je zakázaný pouze při soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla (hematologická hodnota) je pro každou federaci uvedena v závorkách.
Automobilový sport (FIA) (0.10 g/l)
Karate (WKF) (0.10 g/l)
Letecké sporty a parašutismus(FAI) (0.20 g/l)
Lukostřelba (FITA, IPC) (0.10 g/l)
Moderní pětiboj (UIPM) jen pro disciplíny se střelbou (0.10 g/l)
Motocyklový sport (FIM) (0.10 g/l)
Vodní motorismus (UIM) (0.30 g/l)
Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC "bowls") (0.10 g/l)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze při soutěži v následujících sportech.

* Automobilový sport (FIA)
* Billiard (WCBS)
* Boby (FIBT)
* Bridž (FMB)
* Curling (WCF)
* Gymnastika (FIG)
* Jachting (ISAF) – „match race” – jen kormidelník
* Kuželky (FIQ)
* Letecké sporty a parašutismus (FAI)
* Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také mimo soutěž)
* Lyžování (FIS) – skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard U-rampa a „big air“
* Moderní pětiboj (UIPM) – jen discipliny se střelbou
* Motocyklový sport (FIM)
* Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC „bowls“)
* Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také mimo soutěž)
* Zápas (FILA)

Beta-blokátory zahrnují následující látky:

Acebutolol,
alprenolol,
atenolol,
betaxolol,
bisoprolol,
bunolol,
celiprolol,
esmolol,
karteolol,
karvedilol,
labetalol,
levobunolol,
metipranolol,
metoprolol,
nadolol,
oxprenolol,
pindolol,
propranolol,
sotalol,
timolol, ale ne s omezením pouze na ně

SPECIFICKÉ LÁTKY*

"Specifické látky"* jsou vyjmenovány níže:

* Všichni Beta-2 agonisté v inhalaci, kromě salbutamolu (volného plus glukuronidu) při množství větším než 1000 ng/ml moči a clebuterolu
* Probenecid;
* Katin, kropropamid, krotetamid, efedrin, etamivan, famprofazon fenprometamin,, haptaminol, isomethepten, levmetamfetamin, meklofenoxát, p-metylamfetamin, metylefedrin, niketamid, norfenefrin, oktopamin, ortetamin, oxilofrin, propylhexedrin, selegilin, sibutramin, tuaminoheptan a všechna ostatní stimulancia neuvedená výslovně v oddíle S6, pro která Sportovec prokáže, že splňují podmínky popsané v oddíle S6;
* Kanabinoidy;
* Všechny Glukokortikosteroidy;
* Alkohol;
* Všechny Beta-blokátory.

* "V Seznamu mohou být vyjmenovány specifické látky, které obzvlášť umožňují neúmyslné porušení antidopingových pravidel, protože jsou všeobecně dostupné v běžných léčebných přípravcích, nebo u nichž je menší pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako dopingová činidla". Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může znamenat snížený postih za předpokladu, že "…Sportovec může jasně prokázat, že Použití specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu…".

Zdroj jako obvykle antidopingový svaz ČR.
Vloženo: 29.01.2007 14:28
Přečteno:2757
Autor: David Mizera

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář