Seznam dopingu pro rok 2006

Kategorie >>Posilování>> Seznam dopingu pro rok 2006


SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX – MEZINÁRODNÍ STANDARD
Platný od 1. ledna 2006
Užití všech léků je limitováno terapeuticky odůvodněnými účely
V případě nesrovnalostí platí originální anglické znění.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.

1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):
a. Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5?-androst-1-en-3ß,17ß-diol ); 1-androstendion (5?-androst-1-en-3,17-
dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-
3,17-dion); calusteron; clostebol; danazol (17?-ethynyl-17ß-hydroxyandrost-4-eno[2,3-
d]isoxazol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17ß-hydroxy-17?-methylandrosta-
1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17?-methyl-5?-androst-2-en-17ß-ol);
drostanolon; ethylestrenol (19-nor-17?-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesteron; formebolon;
furazabol (1Obrázek7ß-hydroxy-17?-methyl-5?-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-
hydroxytestosteron (4,17ß-dihydroxyandrost-4-en-3-on); mestanolon; mesterolon;
metenolon; methandienon (17ß-hydroxy-17?-methylandrosta-1,4-dien-3-on); methandriol;
methasteron (2?, 17?- dimethyl-5?-androstan-3-on-17ß-ol); methyldienolon (17ß-hydroxy-
17?-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-1-testosteron (17ß-hydroxy-17?-methyl-5?-
androst-1-en-3-on); methylnortestosteron (17ß-hydroxy-17?-methylestr-4-en-3-on);
methyltrienolon (17ß-hydroxy-17?-methylestra-4,9,11-trien-3-on); methyltestosteron;
miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton;
norclostebol; norethandrolon; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetholon;
prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5?-etioallocholan-17ß-tetrahydropyranol); quinbolon;
stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17ß-hydroxy-5?-androst-1-en-3-on);
tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17ß-ol-3-on); trenbolon a další látky s
podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
b. Endogenní** AAS:
Androstendiol (androst-5-en-3ß,17ß-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion),
dehydroepiandrosteron (DHEA), dihydrotestosteron, testosteron a následující
metabolity a isomery:
5?-androstan-3?,17?-diol
5?-androstan-3?,17ß-diol
5?-androstan-3ß,17?-diol
5?-androstan-3ß,17ß-diol
androst-4-en-3?,17?-diol
androst-4-en-3?,17ß-diol
androst-5-en-3ß,17?-diol
androst-5-en-3?,17?-diol
androst-5-en-3?,17ß-diol
androst-5-en-3ß,17?-diol
4-androstendiol (androst-4-en-3ß,17ß-diol)
5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
epi-dihydrotestosteron
3?-hydroxy-5?-androstan-17-on
3ß-hydroxy-5?-androstan-17-on
19-norandrosteron
19-noretiocholanolon

V případech, kdy může tělo produkovat androgenní anabolický steroid přirozeně, bude se mít
za to, že vzorek obsahuje tuto zakázanou látku, když se koncentrace zakázané látky nebo
jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr ve vzorku
sportovce odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí tak, že neodpovídá
normální endogenní produkci. Nebude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku v
takovém případě, pokud sportovec podá důkaz, že je koncentrace zakázané látky nebo jejích
metabolitů nebo indikátorů a/nebo příslušný poměr ve vzorku sportovce způsoben
patologickým nebo fyziologickým stavem.
Pokud podle spolehlivé analytické metody (např. IRMS) lze prokázat, že je zakázaná látka
exogenního původu, nahlásí laboratoř pozitivní nález ve všech případech a při jakékoliv
koncentraci. V takovém případě není nutné provádět další šetření.
I když se výsledek analýzy neodchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí
a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky,
ale existují závažné známky použití zakázané látky, jako např. porovnání s referenčními
profily steroidů, provede příslušná antidopingová organizace další šetření porovnáním
výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je
výsledek způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem, nebo je následkem
exogenního původu zakázané látky.
Pokud laboratoř nahlásila poměr testosteronu k epitestosteronu v moči větší než 4:1 a
spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky,
bude provedeno další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením
následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je výsledek způsoben fyziologickým nebo
patologickým stavem, nebo je následkem exogenního původu zakázané látky. Pokud
spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) prokázala exogenní původ zakázané látky, není
nutné provádět další šetření, a bude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku.
Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) a nejsou k dispozici
minimálně 3 předchozí testy, bude sportovec příslušnou antidopingovou organizací
v následujících 3 měsících minimálně třikrát testován bez předešlého oznámení. Pokud
longitudinální profil sportovce, který se podrobil následným testům, není fyziologicky
normální, bude se to považovat za pozitivní laboratorní nález.
V extrémně vzácných individuálních případech může být ve vzorku moče nalezen boldenon
endogenního původu ve velice malých koncentracích (ng/ml). Pokud laboratoř takový nález
nahlásila a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ
zakázané látky, bude provedeno další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo
provedením následných testů. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např.
IRMS),. Pokud longitudinální profil sportovce, který se podrobil následným testům, není
fyziologicky normální, bude se to považovat za pozitivní laboratorní nález.
Pokud laboratoř nahlásila pozitivní laboratorní nález 19-norandrosteronu, bude se to
považovat za vědecký a přesvědčivý důkaz exogenního původu zakázané látky. V takovém
případě není nutné provádět další šetření.
V případě, že sportovec nebude spolupracovat při dalších šetřeních, bude to mít za následek
prohlášení, že vzorek sportovce obsahuje zakázanou látku.

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Clenbuterol, tibolon, zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.
Pro účely skupiny S1:
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat přirozeně.
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.

S2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY
Následující látky, včetně dalších látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými
biologickými účinky, a jejich uvolňující faktory, jsou zakázány:
1. Erytropoetin (EPO);
2. Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1),
mechanické růstové faktory (MGF);
3. Gonadotropiny (LH, hCG), zakázáné jen u mužů;
4. Insulin;
5. Kortikotropiny.
Pokud sportovec nemůže prokázat, že koncentrace byla způsobena fyziologickým či
patologickým stavem, bude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku (jak je
uvedeno výše) v případech, kdy koncentrace zakázané látky nebo jejích metabolitů či
indikátorů a/nebo příslušné poměry ve vzorku sportovce natolik překročí hodnoty obyčejně
zjištěné u lidí tak, že neodpovídají normální endogenní produkci.
Pokud laboratoř nahlásila, po užití spolehlivé analytické metody, že zakázaná látka je
exogenního původu, bude se mí za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku a bude oznámen
pozitivní laboratorní nález.
Přítomnost dalších látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými
účinky, diagnostických indikátorů nebo uvolňujících faktorů hormonu uvedeného výše nebo
jiného nálezu, který prokazuje, že nalezená látka je exogenního původu, bude považována
za důkaz užití zakázané látky a oznámena jako pozitivní laboratorní nález.

S3. BETA2- AGONISTÉ
Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni.
Výjimkou jsou formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin, pro které je při inhalaci nutné
udělení zkrácené terapeutické výjimky.
I když byla udělena jakákoli forma terapeutické výjimky, bude nález salbutamolu (volný plus
glukuronid) vyšší než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči považován za pozitivní laboratorní
nález pokud sportovec neprokáže, že abnormální výsledek byl způsoben terapeutickým
užíváním salbutamolu v inhalaci.

S4. LÁTKY S ANTIESTROGENNÍ AKTIVITOU
Následující skupiny antiestrogenních látek jsou zakázané:
1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:
Anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, exemestan, formestan, testolacton, ale ne
s omezením pouze na ně.
2. Modulátory selektivních estrogenních receptorů (SERM), zahrnující:
Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.
3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:
Klomifen, cyklofenil, fulvestrant, ale ne s omezením pouze na ně.

S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY
Maskovací látky zahrnují:
Diuretika*, epitestosteron, probenecid, inhibitory alfa-reduktázy (např. finasterid,
dutasterid), plasmaexpandery (např. albumin, dextran, hydroxyetylškrob), ale ne
s omezení pouze na ně.
Diuretika zahrnují:
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon,
kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid,
hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a jiné látky s podobnou chemickou
strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drosperinonu, který není zakázaný).
* Terapeutická výjimka není platná, pokud moč sportovce obsahuje diuretika ve spojení s
prahovou nebo podprahovou hladinou jiné zakázané látky.
ZAKÁZANÉ METODY
M1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU
Zakázané je následující:
a. Krevní doping, včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo
červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.
b. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující
modifikované hemoglobinové produkty (např.krevní náhražky založené na
hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a
efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně.
M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE
a. Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost vzorků
odebraných při dopingových kontrolách je zakázané. To zahrnuje cévkování a
záměnu a/nebo úpravu moči, ale ne s omezením pouze na ně.
b. Nitrožilní infúze jsou zakázané kromě akutních legitimních lékařských ošetření.
M3. GENOVÝ DOPING
Neterapeutické použití buněk, genů, genových elementů, nebo modifikace exprese genů,
které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI
Kromě kategorií S1 až S5 a M1 až M3 uvedených výše
jsou při soutěži zakázané i následující skupiny:
ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA
Následující stimulancia jsou zakázaná, včetně obou jejich případných optických(D- a L-)
isomerů:
Adrafinil, adrenalin*, amfepramon, amfetaminil, amifenazol, amfetamin,
benzfetamin, bromantan, clobenzorex, cropropamid, crotetamid, cykladozon,
dimetylamfetamin, efedrin***, etamivan, etilefrin, etylamfetamin, famprofazon,
fenbutrazát, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamfamin, fenkamin,
fenmetrazin, fenprometamin, fenproporex, fentermin, furfenorex, heptaminol,
isomethepten, levmetamfetamin, karfedon, katin**, kokain, mefenorex,
mefentermin, meklofenoxát, metamfetamin (D-), metylefedrin***,
metylendioxyamfetamin, metylendioxymetamfetamin, metylfenidát, mezokarb,
modafinil, niketamid, norfenefrin, norfenfluramin, oktopamin, ortetamin, oxilofrin,
parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol, p-metylamfetamin, prolintan,
propylhexedrin, selegilin, sibutramin, strychnin a další látky s podobnou chemickou
strukturou nebo podobnými biologickými účinky****.
* Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně (např. nosní,
oční aplikace) není zakázaný.
** Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.
*** Efedrin a metylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml
moči.
**** Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2006 (bupropion, kofein,
fenylefrin, fenylpropanolamin, pipradol, pseudoefedrin, synefrin) nejsou považovány za
zakázané látky.

S7. NARKOTIKA
Následující narkotika jsou zakázaná:
Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon,
metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.

S8. KANABINOIDY
Kanabinoidy (např. hašiš, marihuana) jsou zakázané.

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY
Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou
aplikací jsou zakázané. Jejich užití vyžaduje terapeutickou výjimku.
Kromě níže uvedených případů vyžadují všechny ostatní způsoby podání
glukokortikosteroidů zkácenou terapeutickou výjimku.
Lokální přípravky podávané na kožní, ušní, nosní a oční potíže a potíže s dutinou ústní
nejsou zakázané a nevyžadují žádnou formu terapeutické výjimky.
LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL
Alkohol (etanol) je zakázaný pouze při soutěži v následujících sportech. Detekce se bude
provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení
dopingového pravidla je pro každou federaci uvedena v závorkách.
• Automobilový sport (FIA) (0.10 g/l)
• Billiard (WCBS) (0.20 g/l)
• Karate (WKF) (0.10 g/l)
• Letecké sporty a parašutismus(FAI) (0.20 g/l)
• Lukostřelba (FITA) (0.10 g/l)
• Moderní pětiboj (UIPM) (0.10 g/l)
jen pro disciplíny se střelbou
• Motocyklový sport (FIM) (0.10 g/l)
• Motorové čluny (UIM) (0.30 g/l)
• Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC „bowls“) (0.10 g/l)

P2. BETA-BLOKÁTORY
Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze při soutěži v následujících
sportech.
• Automobilový sport (FIA)
• Billiard (WCBS)
• Boby (FIBT)
• Bridž (FMB)
• Curling (WCF)
• Gymnastika (FIG)
• Jachting (ISAF) – „match race” – jen kormidelník
• Kuželky (FIQ)
• Letecké sporty a parašutismus (FAI)
• Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také mimo soutěž)
• Lyžování (FIS) – skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a
snowboard U-rampa a „big air“
• Moderní pětiboj (UIPM) – jen discipliny se střelbou
• Motocyklový sport (FIM)
• Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC „bowls“)
• Střelba (ISSF, IPC) (také zakázány mimo soutěž)
• Šachy (FIDE)
• Zápas (FILA)
Beta-blokátory zahrnují následující látky:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol,
karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol,
oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně

SPECIFICKÉ LÁTKY*
„Specifické látky“* jsou vyjmenovány níže:
• Katin, kropropamid, krotetamid, efedrin, etamivan, famprofazon, haptaminol,
isomethepten, levmetamfetamin, meklofenoxát, p-metylamfetamin, metylefedrin,
niketamid, norfenefrin, oktopamin, ortetamin, oxilofrin, fenprometamin,
propylhexedrin, selegilin, sibutramin;
• Kanabinoidy;
• Všichni Beta-2 agonisté v inhalaci, kromě clenbuterolu;
• Probenecid;
• Všechny Glukokortikosteroidy;
• Všechny Beta-blokátory;
• Alkohol.
* „V seznamu mohou být vyjmenovány specifické látky, které obzvlášť umožňují neúmyslné
porušení antidopingových pravidel, protože jsou všeobecně dostupné v běžných léčebných
přípravcích, nebo u nichž je menší pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako
dopingová činidla”. Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může
znamenat snížený postih za předpokladu, že „…sportovec může jasně prokázat, že použití
specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu…”
Zdroj: http://www.kulturistika.cstv.cz/
Vloženo: 02.01.2007 12:15
Přečteno:4084
Autor: David Mizera

Hlasů: 4 Hodnocení(jako ve škole): 2.5
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář