Smlouva o dílo - vzor

Kategorie >>Zákony a normy>> Smlouva o dílo - vzorSmlouva o dílo - vzor


Smlouva o dílo
(podle občanského zákoníku)xxxx, trvale bytem ……… (objednatel)

a

David Mizera, IČ:72909684, se sídlem Pod Lipami 896, Jičín (zhotovitel)uzavírají tuto smlouvu o dílo:


I. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy (dále jen „dílo“) dle technické dokumentace (příloha č. 1 této smlouvy) a rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy)  v bytě objednatele.II. Cena a způsob placení


Celková cena díla činí AA Kč. Objednatel do pěti dnů od podepsání smlouvy zaplatí zálohu ve výši BB Kč na účet zhotovitele č.1103254163/0800 . Zbývající část ceny díla (AA-BB Kč) zaplatí do 15 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 200 Kč za každý den prodlení.III. Termín provedení a předání


Dílo bude zhotoveno do xx.xx.2010. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.IV. Záruka, odstranění vad


Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.V. Možnost odstoupení od smlouvy


Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy.

V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z pozemku objednatele veškeré nepoškozené součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu.

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli zálohu za provedení díla, a to do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, zaplatit jednorázové odškodné za neprovedení díla ve výši 5 000 Kč (do 15 dnů od odstoupení od smlouvy) a na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti rozestavěného díla.VI. Prohlášení stran


Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne xx.xx.2010
-----------------
XXx 
(objednatel)  


-----------------
David Mizera
(zhotovitel) Souvisejicí články
Zarůstání litinové kanalizace
DM construction, nová fota zakázek
Oprava sádrokartonu - díry po VZT.
Přerušení překladu pro vedení VZT v paneláku
Registr dlužníků, podvodníků a nefér firem, podnikatelů
Sazba DPH 10% a 20% pro stavebnictví
DM Construction letáčky verze 11
Nievec byt
Letáček DM Construction, verze 10
Rekonstrukce bytu Spořilovvšepomocí
Kanclík z nebytových prostor Novodvorská
Novodvorská koupelka
Veletržní 10, DM construction, ŽB deska.
Hůrka, vchodové dveře, stěny
Hard Rock Cafe
Alta2 rekonstrukce
Faktura - vzor
Daňová evidence - § 7b
Koupelka Cibulkové, Praha 4
Rekonstrukce bytu v Praze, Horní Roztyly, DM construction
DM construction - jak na asfalt na podlazevlastní zkušenost
DM construction
Oprava ŽB schodiště - výměna podesty.Londýn Wansted, zakázka DM construction.
Projekt RD Jičín v Acad 2007schválený projekt Dsp
Vloženo: 30.12.2009 16:10
Přečteno:16916
Autor: david mizera

Hlasů: 14 Hodnocení(jako ve škole): 1.5
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář