Získávání trenérských licencí

Kategorie >>Posilování>> Získávání trenérských licencí


Trenérsko-metodická komise SKFČR
Směrnice pro získání, zvýšení a obnovu trenérských kvalifikací ve SKFČR
Zpracoval a předkládá Robert Lukáš, předseda TMK SKFČR
Zdůvodnění návrhu
Po svém zvolení do vedení trenérsko-metodické komise jsem si dal za cíl zmapovat situaci v oblasti trenérské práce ve SKFČR. Po prostudování všech dostupných dokumentů včetně směrnice mé předchůdkyně ve funkci jsem zjistil následující: Nepodařilo se stabilizovat trenérskou základnu, dokonce dochází k úbytku kvalifikovaných trenérů, neexistuje doškolovací systém, který by zajistil dostupnost informací a novinek, které se oblasti trenérské práce týkají. Následkem tohoto stavu je úbytek závodníků v mládežnických kategoriích, většina sportovců se připravuje sama bez dostatečného trenérského zázemí a kvalitního vedení. Není rozvíjena trenérská činnost v oblasti nových sportovních kategorií, které vznikly. Celkově došlo ke ztrátě prestiže kvalifikace „trenér kulturistiky“.
SKFČR nedokázal včas zareagovat na požadavky v nově rostoucím trhu v oblasti služeb poskytovaných ve fitnesscentrech, např. osobních trenérských služeb a vedení jednotlivých sportovních center, a naplnit tak své základní poslání v oblasti propagace tohoto sportu.
Cílem této nové směrnice je vytvořit fungující systém školení a následných programů doškolování nejen v oblasti sportovní kulturistiky a fitness, ale také v oblasti komerčních služeb, které z tohoto sportu logicky vycházejí.
Definice
Kulturistika je specializované odvětví, zaměřené na systematický rozvoj všech svalových skupin s hlavním cílem pozitivně ovlivnit kompozici těla, zlepšit jeho tvar, zvýšit úroveň síly a upevnit zdraví.
Soutěžní forma kulturistiky mužů, žen a mládeže je sportovní disciplína, která se snaží prostřednictvím náročného tréninku a odpovídající životosprávy o maximální
rozvoj svalové hmoty, dosažení hustoty, definice a separace svalů při zachování souměrnosti celé postavy. Cílem tréninkové přípravy je účast na soutěžích, na nichž rozhodčí porovnávají úspěšnost přípravy jednotlivých soutěžících pomocí pravidly stanovených kritérií.
Soutěžní forma classic bodybuilding mužů je sportovní disciplína, která se snaží prostřednictvím náročného tréninku a odpovídající životosprávy o svalový rozvoj, dosažení hustoty, definice a separace svalů při zachování souměrnosti celé postavy v rozsahu omezeném korelací váhy a výšky. Cílem tréninkové přípravy je účast na soutěžích, na nichž rozhodčí porovnávají úspěšnost přípravy jednotlivých soutěžících pomocí pravidly stanovených kritérií.
Soutěžní forma fitness mužů, žen a mládeže je sportovní disciplína, která se snaží všestranného tréninku a odpovídající životosprávy o dosažení souměrné sportovní postavy, vysoké fyzické kondice a optimálního pohybového projevu. Cílem tréninkové přípravy je účast na soutěžích pomocí pravidly stanovených kritérií.
Soutěžní forma bodyfitness žen je sportovní disciplína, která se snaží prostřednictvím všestranného tréninku a odpovídající životosprávy o dosažení maximální souměrné sportovní postavy bez důrazu na pohybový projev. Cílem tréninkové přípravy je účast na soutěžích pomocí pravidly stanovených kritérií.
Rekreační forma všech těchto sportovních odvětví si klade za cíl docílit svalového rozvoje a síly dle požadavků rekreačního sportovce s důrazem na rozvoj zdravého životního stylu ve všech stránkách běžného života.
Doplňková formou je systém posilování jako nedílná součást ostatních sportovních odvětví za účelem podpory jejich vlastních sportovních výkonů či odstranění svalových disbalancí právě díky jednotvárnému zatížení organismu sportovců jiných sportovních odvětví.
Trenér sportovní kulturistiky a fitness je vnitřní svazová kvalifikace. SKFČR určuje, kolik trenérů jednotlivých kvalifikačních tříd potřebuje pro zajištění své činnosti a svého rozvoje a na základě toho pořádá odpovídající školících akcí a seminářů.
Trenér sportovní kulturistiky a fitness (kterékoliv kvalifikační třídy) je specializovaný tělovýchovný pracovník, která je úzce spjatý s děním v SKFČR. Jednotlivé kvalifikační třídy opravňují a předurčují jejich vlastníky:
1. k vedení tréninkového procesu v oddílech kulturistiky, klubech, fitnesscentrech apod.
2. k výběru talentů z řad mládeže, mužů a žen a přípravě vybraných jedinců k soutěžím
3. k aktivnímu podílení se na akcích SKFČR jako jsou školení, semináře, lektorská činnost atd.
4. k výzkumné činnosti v oblasti kulturistiky a fitness, hledání nových a kvalitnějších forem přípravy pro soutěže v SKFČR
Obsah
1. Obecné podmínky pro získávání všech typů kvalifikací
2. Kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness III. třídy“
3. Kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness II. třídy“
4. Kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness I. třídy“
5. Obecná ustanovení
6. Platnost trenérských průkazů příslušných licencí a podmínky pro jejich prodloužení
7. Platnost směrnic
Předkládaný systém směrnic pro získávání trenérských kvalifikací v kulturistice vychází z progresivních dosavadního systému vzdělávání a nově koncipuje podmínky vzdělávání odborných kádrů všech stupňů pro současné potřeby svazu kulturistiky a fitness. Přihlíží ke zkušenostem, které s výchovou a doškolováním trenérů získaly další sportovní svazy v České republice a odvíjí se od nově koncipované struktury výuky dálkového studia trenérů na FTVS UK Praha.
1. Obecné podmínky pro získávání všech typů kvalifikací
Kvalifikaci „trenér sportovní kulturistky a fitness“ může získat občan České republiky, který
• Dosáhne 18 let
• Splňuje podmínky pro přijetí na školení jednotlivých stupňů
• Zaplatí stanovený poplatek podle požadavků organizátora
Absolvování FTVS nebo pedagogické školy s tělovýchovným zaměřením neopravňuje automaticky k udělení kvalifikace „trenér sportovní kulturistky a fitness“ jakékoliv třídy. Při školení může být k této skutečnosti přihlédnuto a TMK může v takovém případě stanovit rozsah úlev při účasti na přednáškách obecné části školení. Rozsah úlev bude u každého jedince individuálně stanoven na základě písemně podané žádosti.
Cizí státní příslušník může získat kvalifikaci po splnění obecných a specifických podmínek na základě písemné žádosti. Podmínky a schválení studia je v kompetenci TMK SKFČR.
2. Kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness III. třídy“
Je základní kvalifikací.
Podmínky pro přijetí
• doporučení subjektu registrovaného v SKFČR
• zaplacení určeného finančního poplatku podle požadavků organizátora školení
Kvalifikaci získává:
• úspěšný absolvent řádného školení
• sportovec, který dosáhl třikrát titulu „Mistr republiky“ v kategorii mužů nebo žen
Obsah a rozsah školení:
Školení probíhá formou dvou třídenních konzultací v rozsahu 50 hodin výuky, z toho 20 hodin praxe a 30 hodin teorie. Na závěr první konzultace jsou posluchačům školení zadávány seminární práce na témata stanovená TMK SKFČR. Zkoušky probíhají samostatně a sestávají z ústní zkoušky,
písemného testu z anatomie, fyziologie, obhájení seminární práce v rozsahu 6 stran textu.
Organizační zabezpečení:
• TMK SKFČR
Udělení kvalifikace provádí TMK SKFČR a to na základě:
• Potvrzení o absolvování školení oprávněným subjektem a úspěšném vykonání závěrečných zkoušek
• Písemné žádosti sportovce a doloženým potvrzením o získání odpovídajících výsledků
3. Kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness II. třídy“
Je druhým stupněm kvalifikace a je základním předpokladem pro další zvyšování kvalifikace.
Podmínky pro přijetí:
• Vlastník kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness III. třídy“ s tříletou praxí potvrzenou subjektem registrovaným v SKFČR
nebo
• Úspěšné vykonání přijímacích pohovorů v rozsahu školení „trenérů sportovní kulturistiky a fitness III. třídy“
• Zaplacení určeného finančního poplatku podle požadavků organizátora školení
Kvalifikaci získává:
• Úspěšný absolvent školení
• Sportovec, který dosáhl pětkrát titulu „Mistr republiky“ v kategorii mužů nebo žen
• Sportovec, který byl třikrát finalistou mistrovství Evropy v kategorii mužů nebo žen
• Sportovec, který byl dvakrát za sebou finalistou mistrovství světa v kategorii mužů nebo žen
• Držitel titulu „Mistr Evropy“ v kategorii mužů nebo žen
• Držitel medaile z mistrovství světa v kategorii mužů nebo žen
Obsah a rozsah školení:
Školení probíhá formou dvou týdenních konzultací, obsah je tvořen 120 hodinami výuky, z toho obecná část zaujímá 50 hodin, praxe 20 hodin a předmět specializace zbývajících 50 hodin. Na závěr první konzultace jsou posluchačům školení zadávány seminární práce na témata stanovená TMK SKFČR. Zkoušky jsou organizovány samostatně a sestávají z ústní zkoušky, testu praxe, písemného testu a obhájení seminární práce v minimálním rozsahu 12 stran textu.
Organizační zabezpečení:
• TMK SKFČR
Udělení kvalifikace provádí TMK SKFČR a to na základě:
• Potvrzení o absolvování školení oprávněným subjektem a úspěšném vykonání závěrečných zkoušek
• Písemné žádosti sportovce a doloženým potvrzením o získání odpovídajících výsledků
4. Kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness I. třídy“
Je nejvyšší trenérskou kvalifikací ve SKFČR.
Podmínky pro přijetí:
• Vlastník kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness I. třídy“
• Pět let trenérské praxe potvrzené subjektem registrovaným ve SKFČR
• Maturita
• Minimální dosažený věk při přijetí 26 let
• Doporučení VV SKFČR
• Zaplacení určeného finančního poplatku podle požadavků organizátora školení
Kvalifikaci získává:
• Úspěšný absolvent dálkového studia na trenérské škole FTVS UK
Obsah a rozsah školení:
• Školení trenérů kulturistiky a fitness I. třídy je organizováno jako trenérská škola (dálkové studium) při FTVS UK Praha. Má charakter studia při zaměstnání a trvá čtyři semestry (dva školní roky), je realizováno v třídenních konzultacích devětkrát v roce. Učební plán zahrnuje výuku v celkovém počtu 500 hodin (250 hodin v jednom ročníku), z čehož 220 hodin (110 hodin za rok) tvoří výuka specializace, v každém ročníku proběhne jedenkrát specializace „sportovní kulturistika a fitness“ v rozsahu 60 hodin výuky a praxe.
• Obsah studia je řešen dohodou mezi FTVS UK Praha a TMK SKFČR. Pro organizátora školení je garantem odbornosti přednášek předmětu specializace TMK SKFČR. Před zahájením konkrétního běhu dálkového studia trenérů předloží TMK sylaby přednášek a jmenný seznam jednotlivých lektorů pro jejich zajištění na oddělení trenérského studia. Obsah předmětu specializace musí přitom vycházet z obsahu obecné části.
• Pro úspěšné absolvování studia je nutné, aby posluchač splnil stanovené zkoušky a zápočty, vypsané pro jednotlivé semestry, vypracoval a v termínu odevzdal závěrečnou trenérskou práci na zadané téma. Témata závěrečných trenérských prací určuje TMK SKFČR, přičemž může přihlédnout k zájmu daného posluchače.
• Na základě splnění všech stanovených podmínek je posluchač pozván k závěrečným zkouškám
Organizační zajištění:
• FTVS UK Praha ve spolupráci s TMK SKFČR
Udělení kvalifikace provádí TMK SKFČR a to na základě:
• Předložení diplomu a vysvědčení o absolvování dálkového studia trenérů sportovní kulturistiky a fitness na FTVS UK Praha
5. Obecná ustanovení
Pokud se účastník, který úspěšně složil přijímací pohovory nedostaví k prvnímu běhu školení, musí se písemně omluvit. Má-li dále zájem o školení, může být přijat v následujícím školení bez přijímacích zkoušek, avšak maximálně do uplynutí dvou let.
Pokud účastník školení musí z vážných důvodů přerušit účast na školící akci, předloží písemně důvody tohoto přerušení. TMK SKFČR posoudí závažnost uvedených důvodů a určí, jakým způsobem může konkrétní jedinec školení dokončit. Doba přerušení nesmí být delší než dva roky u kvalifikace „trenér sportovní kulturistiky a fitness III. třídy“ a „trenér sportovní kulturistiky a fitness II. třídy“
6. Platnost trenérských kvalifikací a podmínky jejich prodloužení
TMK SKFČR stanovuje platnost jednotlivých trenérských kvalifikací po jejich získání takto:
• Trenér sportovní kulturistiky a fitness III. třídy - 2 roky
• Trenér sportovní kulturistiky a fitness II. třídy - 3 roky
• Trenér sportovní kulturistiky a fitness I. třídy - 4 roky
Po prodloužení platnosti všech kvalifikací a pro vedení seznamu aktivních trenérů se vyžaduje:
• Každoroční přihláška do evidence TMK
• Účast na seminářích trenérů pořádaných TMK SKFČR minimálně jednou v době trvání platnosti trenérské licence
• Aktivní trenérská činnost doložená subjektem registrovaným ve SKFČR
• Aktivní účast na práci trenérsko-metodického úseku podle požadavku TMK
• Uhrazení pravidelného ročního poplatku ve výši 100,- Kč
Pokud TMK neuspořádá v daném roce seminář, prodlužují se všechny typy trenérských kvalifikací o 1 rok.
7. Platnost směrnic
Tímto se ruší směrnice TMK ze dne 21. května 1999.
Tyto směrnice nabývají platnost dne 15.10.2006 a platí do odvolání.
Vloženo: 31.10.2006 10:04
Přečteno:6676
Autor: David Mizera

Hlasů: 6 Hodnocení(jako ve škole): 3.17
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář