Smlouva o nájmu bytu, vzor 2

Kategorie >>Zákony a normy>> Smlouva o nájmu bytu, vzor 2


Smlouva o nájmu bytu


 


Kterou uzavřeli účastníci níže uvedeného dne


 


_____, rod.č. , trvale bytem ____ jako vlastník na straně jedné, …………. ,rod.č. ………., trvale bytem …………….. jako nájemce na straně druhé uzavírají v souladu s občanským (hlava 7), ve znění pozdějších tuto smlouvu o nájmu bytu.


 


 


Čl. 1 – Předmět smlouvy


____ je uživatelem bytu č.__ o velikosti __, sestávajícího se ze _ obytných místností, kuchyně a příslušenství, které tvoří předsíň, WC, koupelna, sklep a lodžie v domě čp. _______________. Součástí nájmu je i bytové zařízení, jehož seznam je přílohou č.1 této smlouvy.


 


Čl.2 – Doba nájmu


Tato smlouva je uzavřena na dobu jednoho roku od ….. do …… a lze ji dodatky prodlužovat. Smlouvu může kterákoliv smluvní strana bez udání důvodu jednostranně vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Nájemce musí určené prostory v řádném stavu odevzdat majiteli nejpozději prvého dne následujícího po ukončení smlouvy, nedojde-li mezi nimi k jiné dohodě.


 


Čl. 3 – Cena nájmu


Cena nájmu činí 4000 Kč měsíčně a je splatná jednorázově za celou dobu nájmu před podpisem této smlouvy v hotovosti ve výši 4000 Kč. Při podpisu této smlouvy bude uhrazena záloha ve výši 4000 Kč, která bude vrácena v plné výši po ukončení doby nájmu, pokud budou dodržený podmínky této smlouvy(čl.4). Úhrada nájemného bude prováděna v měsíčních splátkách v hotovosti nebo na účet u ČS spořitelny peněžního ústavu č.ú.___________, spec. symbol _______, pokud nebude dohodnuto jinak. V ceně nájmu jsou zahrnuty náklady na topení,elektrická energie, teplá a studená voda. Strany se mohou v průběhu doby nájmu dohodnout na jiných podmínkách placení. Cena nájmu může být zvýšena o přiměřenou částku v případě změny poměrů (např. zvýšení ceny služeb apod.).


 


Čl. 4 – Ostatní ujednání


 
  1. Nájemce je povinen byt řádně užívat a na své náklady provádět běžnou údržbu bytu a zařízení. Bez souhlasu majitele nesmí provádět v bytě žádné úpravy. Nájemce bere na vědomí, že byt a zařízení jsou v řádném stavu, způsobilém k účelu užívání. Zároveň prohlašuje, že je seznámen s jejich stavem.
 
  1. Nájemce se zavazuje odevzdat majiteli po skončení doby nájmu byt a bytové zařízení ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Případné škody na svůj vlastní náklad odstraní nebo zajistí opravu.
 
  1. Nájemce je povinen dodržovat dobré mravy v domě a všechny povinnosti, související s užíváním bytu. Porušení některého z ustanovení této smlouvy, jakož i porušení ustanovení obecných právních předpisů, jsou důvodem k okamžitému zrušení této smlouvy a k ukončení pronájmu. Nájemní poměr končí v tomto případě dnem doručení rozhodnutí majitele o zrušení nájemní smlouvy nájemci. Majitel je potom povinen vrátit zálohu nájemci, přičemž má právo započítat si proti nájemci případné náklady za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu a případné náklady vzniklé škodami zaviněné nájemcem.
 
  1. Účastníci této smlouvy se součastně dohodli, že sjednávají smluvní pokutu, kterou je povinen nájemce uhradit k rukám nájemce
 
  1. v případě prodlení s placením úhrady za služby spojené s užíváním bytových prostor, a to ve výši 0,1% z dlužné částky denně,
  2. v případě, že nájemce nevyklidí byt ke dni skončení nájmu, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení,
  3. neodstraní-li nájemce ke dni ukončení nájmu vady nebo škody způsobené jeho užíváním na zařízení bytu, za každou vadu 200,- Kč denně.
 


Čl.5


Účastníci této smlouvy potvrzují autentičnost této nájemní smlouvy svými podpisy a zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


 


 


V Praze, dne …….


 


 


Majitel : ____________ Nájemce: ________________


Rozdělovník : 1x majitel


1x nájemce


 


 Souvisejicí články
Potvrzení o úhradě finanční částky v hotovosti
Morseova abeceda
SMLOUVA O PŮJČCE A O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
666
Veřejná prostranství v Praze, kde se nesmí pít.Nesmyslná vyhláška omezující svobodu.
Příloha č. 2 k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovnyZ vládního portálu
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyve znění zákona č. 47/2000 Sb., 39/2001 Sb., 78/2002 Sb., 192/2002 Sb., 282/2004 Sb., 359/2004 Sb., 482/2004 Sb., 167/2005 Sb. a 205/2006 Sb.
Ústava České republikyZ vládního portálu
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBODZ vládního portálu
Vloženo: 28.02.2011 15:39
Přečteno:6609
Autor: David Mizera

Hlasů: 3 Hodnocení(jako ve škole): 2
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář