SMLOUVA O PŮJČCE A O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

Kategorie >>Zákony a normy>> SMLOUVA O PŮJČCE A O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY


SMLOUVA O PŮJČCE A O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY


 


 


PETR JANAK , nar. __________, bytem ______________, č. OP …………….


(dále jen „věřitel“ nebo „postupník“)


 


a


………………….


dále jen „dlužník“ nebo „postupitel“


 


uzavřeli dle příslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:


 


Čl. 1


1.1. Věřitel se zavazuje, že přenechá dlužníkovi částku Kč, přičemž uvedená částka bude poukázána nejpozději do 31. 1. 2011 na účet dlužníka č. ___________ vedený u ___________ a.s., variabilní symbol.


1.2. Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli půjčenou částku nejpozději do ………. 2011, přičemž půjčka bude splacena bezhotovostně na účet věřitele č. ……. vedený u ___________, a.s., variabilní symbol.


1.3. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu vzniklé škody.


 


Čl. 2


2.1. Dlužník má pohledávku z titulu smlouvy o dílo (objednávka č. ……) ve výši Kč ……………… vůči ………………, která je splatná do ……….. 2011. Dílo objednatel převzal a cena díla mu byla vyúčtována fakturou dlužníka č. ……….. ze dne …….. .


2.2. Za účelem zajištění celé výše půjčky dle čl. 1 této smlouvy postupitel postupuje pohledávku uvedenou v odst. 2.1. čl. 2 této smlouvy včetně jejího příslušenství ve prospěch postupníka, který výše uvedenou pohledávku touto smlouvou od postupitele do svého vlastnictví přebírá.


2.3. Postupník se zavazuje, že jakmile mu bude jako věřiteli celá půjčka včetně případného příslušenství vrácena, postoupí postupiteli postoupenou pohledávku eventuelně její část převyšující jeho nároky z titulu této smlouvy o půjčce zpět.


 


Čl. 3


Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


 


 


V Praze, dne 2011 V Praze, dne 2011


 


Věřitel, postupník: Dlužník, postupitel:


 


 


 


…………………………. ……………………….


 Souvisejicí články
Potvrzení o úhradě finanční částky v hotovosti
Morseova abeceda
Smlouva o nájmu bytu, vzor 2
666
Veřejná prostranství v Praze, kde se nesmí pít.Nesmyslná vyhláška omezující svobodu.
Příloha č. 2 k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovnyZ vládního portálu
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyve znění zákona č. 47/2000 Sb., 39/2001 Sb., 78/2002 Sb., 192/2002 Sb., 282/2004 Sb., 359/2004 Sb., 482/2004 Sb., 167/2005 Sb. a 205/2006 Sb.
Ústava České republikyZ vládního portálu
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBODZ vládního portálu
Vloženo: 19.01.2012 22:58
Přečteno:3259
Autor: dm

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář